Potrzebujemy mniej tworzyw sztucznych, za to lepszych

Liderzy samorządowi krytycznie oceniają to, że w istniejących systemach zbierania często nie przetwarza się selektywnie tworzyw sztucznych niebędących opakowaniami, przez co trafiają one na składowiska odpadów, do spalarni lub stają się odpadami morskimi. Członkowie sugerują, że systemy zbierania powinny opierać się na tworzywach sztucznych jako materiałach, a nie jako produktach opakowaniowych. Zgromadzenie proponuje zharmonizowane podejście w zakresie systemu kaucji na skalę europejską, aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu transgranicznemu oraz ułatwiać swobodny przepływ towarów. Miasta i regiony apelują, by zostały włączone w trwające prace nad wytycznymi dotyczącymi selektywnego zbierania.

Członkowie jednomyślnie przyjęli opinię na temat wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

- Wniosek Komisji idzie we właściwym kierunku. Musimy zadbać o to, by był spójny z pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, zwłaszcza z dyrektywą w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, tak by wysłać wyraźny sygnał przedsiębiorstwom i konsumentom. Komisja Europejska powinna opublikować wyczerpującą ocenę skutków, w której przedstawiłaby społeczne, gospodarcze i środowiskowe konsekwencje proponowanych środków. Stawienie czoła problemowi odpadów plastikowych może przynieść nowe możliwości w zakresie innowacji, konkurencyjności i zatrudnienia. Apelujemy o środki zachęcające i wspierające dla ponad 50 tys. MŚP z sektora tworzyw sztucznych. Pomogą im one opracować zrównoważone alternatywy względem produktów jednorazowego użytku z nieulegających rozkładowi tworzyw sztucznych. Wnosimy również, by w stosownych wypadkach wprowadzono zachęty do wychodzenia poza wytyczone cele - stwierdziła prawozdawczyni Sirpa Hertell, radna miasta Espoo w Finlandii.

Unijne zgromadzenie miast i regionów proponuje, by dyrektywa objęła swoim zakresem wszystkie nieulegające rozkładowi plastikowe wyroby jednorazowego użytku i została rozszerzona na cały ekosystem wodny, w tym i akweny słodkowodne oraz płytkie morza. Przywódcy lokalni przekonują, że państwa członkowskie oraz ich samorządy lokalne i regionalne powinny mieć możliwość ograniczenia korzystania z jednorazowych artykułów plastikowych innych niż wymienione w dyrektywie, by chronić najwrażliwsze ekosystemy takie jak rezerwaty przyrody, archipelagi, delty rzek czy środowisko naturalne Arktyki.

Zgromadzenie wnosi, by państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne bliżej ze sobą współpracowały w zakresie działań uświadamiających, aby informować obywateli o ujemnym wpływie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i o możliwych wariantach przetwarzania odpadów.

Miasta i regiony bronią ograniczeń rynkowych dotyczących jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych importowanych do UE. Członkowie zgadzają się, że sprzątanie odpadów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku powinno być finansowane z podatków od importu i produkcji jednorazowych materiałów z tworzyw sztucznych.

KR wnosi, by Komisja Europejska i państwa członkowskie UE w następnym budżecie Unii zwiększyły środki finansowe na gospodarkę tworzywami sztucznymi opartą na obiegu zamkniętym. Zgromadzenie proponuje Komisji Europejskiej współpracę nad przygotowaniem nowego strategicznego programu badań i innowacji w zakresie tworzyw sztucznych.

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego będzie głosowała dzisiaj nad proponowanymi przez Komisję środkami dotyczącymi dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Rada Europejska zamierza osiągnąć kompromis 20 grudnia, a ostateczny tekst powinien być gotowy wiosną przyszłego roku.