Potrzebujemy mniej tworzyw sztucznych, za to lepszych

Opublikowany w styczniu 2018 r. komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym skupia się na czterech aspektach: poprawie opłacalności i jakości recyklingu tworzyw sztucznych, ograniczaniu ilości odpadów z tworzyw sztucznych i zaśmiecania, wspieraniu innowacji i inwestycji oraz wykorzystaniu potencjału działań w skali globalnej. Obejmuje następujące cele:

- Zmiana celów w zakresie postępowania z odpadami: Nowy cel do osiągnięcia do 2030 r.: poddawać recyklingowi 55% odpadów opakowaniowych z plastiku (pakiet odpadowy z maja 2018 r.)

- Dyrektywa w sprawie toreb plastikowych: Państwa członkowskie mają zmniejszyć zużycie do 90 toreb na osobę do 2019 r. i 40 toreb do 2026 r.

- Plan prac w zakresie ekoprojektu: Poprawa projektu produktów w taki sposób, by zwiększyć ich trwałość, umożliwić ich naprawę i recykling.

- Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej: Państwa członkowskie mają być zobowiązane do monitorowania i zmniejszania odpadów morskich.

W ramach nowych planów - do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE powinny nadawać się do recyklingu, zaś stosowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i celowe wykorzystanie mikrodrobin plastiku zostaną ograniczone. Wraz ze strategią na rzecz tworzyw sztucznych Komisja przyjęła ramy monitorowania, na które składa się zestaw dziesięciu zasadniczych wskaźników do pomiaru postępów UE i państw członkowskich w procesie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W maju 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dotyczy ona dziesięciu plastikowych produktów jednorazowego użytku najczęściej znajdowanych na plażach i w morzach Europy (obok zgubionych lub porzuconych narzędzi połowowych). Są to mianowicie: patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki i mieszadełka, balony i patyczki do balonów, opakowania na żywność, kubki na napoje i opakowania po napojach, torby, opakowania po chipsach i owijki po cukierkach, artykuły higieniczne i niedopałki papierosów oraz inne plastikowe filtry po wyrobach tytoniowych.

Zgodnie z projektowaną dyrektywą produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostaną zakazane na rynku, ilekroć już istnieją łatwo dostępne i niedrogie zamienniki. Jeśli zaś nie istnieje rozsądna alternatywa, trzeba będzie skoncentrować się na zmniejszeniu ich zużycia poprzez ograniczenie konsumpcji na poziomie krajowym, wymogi dotyczące projektowania i etykietowania oraz nałożenie na producentów obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami i ich sprzątania. Komisja proponuje, by zakazać patyczków kosmetycznych, sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do napojów i patyczków do balonów. Podpaski higieniczne, chusteczki nawilżane i balony nie zostaną objęte zakazem, lecz w ich przypadku konieczne będzie jasne i znormalizowane znakowanie wskazujące, w jaki sposób należy usunąć odpady. Jednorazowe plastikowe pojemniki na napoje będą dopuszczone do obrotu tylko wtedy, jeśli ich pokrywki i wieczka będą do nich trwale zamocowane. Państwa członkowskie będą musiały do 2025 r. zapewnić zbieranie 90% plastikowych butelek na napoje, na przykład poprzez wprowadzenie systemów zwrotu kaucji.