Projekt Pro4Plast


Zawartość programu Pro4Plast i planowane wyniki

Na początku projektu Pro4Plast opracowano projekt kwestionariusza dla uzyskania poglądu na stosowanie firmowych ksiąg wymagań przez MSP i ich klientów (OEM), jak również na udane praktyczne przykłady z przemysłu tworzyw.

W oparciu o wyniki uzyskane z tych kwestionariuszy opracowano Księgę Wymagań Pro4Plast dla skomplikowanych części, wdrażającą proces etapów z bramkami. W tej Księdze etapy zawierają zadania, które muszą być rozwiązane w procesie rozwoju produktu. Bramki są otwierane przez rzeczywiste decyzje, o których musi zadecydować kierownictwo zarówno MSP jak i ich klientów.

Procesowi rozwoju towarzyszą narzędzia wspomagające i pomoce, które mogą znacząco pomagać opracowującemu skomplikowane części z tworzyw. Przykładami takich narzędzi są wytyczne projektowe, szablony i narzędzia programowe dla zapewnienia udanej współpracy przy rozwoju produktu pomiędzy firmami MSP i ich klientami. Ten zbiór, który jest dostępny dla każdego użytkownika PDGS programu Pro4Plast jest obecnie unikalną kompilacją wsparcia przy opracowywaniu części, zawierającą pomoce dla każdego etapu procesu rozwoju produktu.

Dalszą gwarancją optymalizacji procesu rozwoju części jest wczesne i powtarzane użycie narzędzi symulacyjnych. Zastosowanie analiz procesowych pomaga uniknąć nieoczekiwanych własności części i formy, prowadzących do iteracji w budowie i montażu formy. Dla spełnienia wymagań związanych ze skomplikowanymi częściami opracowano narzędzie symulacyjne do symulacji wtrysku części wielokomponentowych. Podstawą każdej symulacji jest dostępność realistycznych danych materiałowych. Dlatego dalszym osiągnięciem programu Pro4Plast będzie forma wtryskowa do pomiaru danych reologicznych. Zaletami tej formy będzie łatwy i szybki pomiar danych niezbędnych do symulacji. Projekt formy zapewnia możliwość stosowania standardowych wtryskarek.

Jak uczestniczyć w projekcie jako członek stowarzyszenia

Istnieje możliwość uczestnictwa w projekcie Pro4Plast i doświadczenia korzyści idei programu Pro4Plast. Stowarzyszenia branżowe uczestniczące w projekcie Pro4Plast zorganizują konferencje, których celem będzie bardziej szczegółowe poinformowanie zainteresowanych członków stowarzyszeń (firm typu MSP, OEM i firm inżynieryjnych) o korzyściach programu Pro4Plast dla firm typu MSP. Konferencje te zostaną zorganizowane przez stowarzyszenia w trzecim kwartale 2008 r. Uczestnictwo będzie bezpłatne.

Celem konferencji będzie wyjaśnienie korzyści wynikających z pracy z procesem etapów z bramkami i nową Księgą Wymagań dla poprawy procesu rozwoju skomplikowanych części z tworzyw. Ponadto pokazane zostaną prawdziwe przypadki pokazujące, że istnieje możliwość znaczącego skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek i kosztów opracowania. Dla maksymalizacji korzyści konferencja zapewni możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi firmami.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2006 r. Prace konsorcjum będą trwały 36 miesięcy.

Czytaj więcej: Innowacje 302 Rynek 830