Przemysł tworzyw kluczowy dla unijnej gospodarki

Przemysł tworzyw kluczowy… W swoim corocznym raporcie poświęconym tworzywom sztucznych stowarzyszenie PlasticsEurope przyjrzała się wpływowi jaki na europejski przemysł wywiera branża tworzyw sztucznych. Okazuje się, że jej wkład w rozwój gospodarki Unii Europejskiej jest znaczący.

Przemysł tworzyw sztucznych w 27 krajach należących do Unii Europejskiej zatrudnia 1,6 mln osób, co stanowi dwie trzecie liczby pracowników sektora motoryzacyjnego, zaś pośrednio daje zatrudnienie wielokrotnie większej liczbie osób, pracujących w firmach, dla których tworzywa sztuczne są podstawą działalności. Ponadto branża tworzywowa przyczynia się do zwiększenia zasobności w krajach unijnych eksportując znacznie więcej zarówno wartościowo jak i ilościowo niż wynosi import spoza UE. Dzięki temu państwa unijne są eksporterami netto i to zarówno jeśli chodzi o tworzywa pierwotne jak i tworzywa w wyrobach, czyli tworzywa w formach innych niż pierwotne. Tak korzystna pozycja została osiągnięta dzięki stałej strategii obniżania kosztów, zarządzania jakością oraz innowacyjnych technologiom.

Poniżej prezentujemy dwa wykresy. Pierwszy z nich przedstawia prowadzony przez 27 państw unijnych obrót tworzywami pierwotnymi z krajami spoza UE. Drugi wykres prezentuje obrót produktami z tworzyw sztucznych prowadzony przez kraje UE z państwami, które nie należą do wspólnoty.


Jeśli chodzi o pokazany na wykresie eksport tworzyw sztucznych z krajów UE, to w samym tylko 2008 r. wyniósł on 6,8 mln ton i miał wartość ok. 8,7 mld euro.

Zarówno dla tworzyw podstawowych jak i przetworzonych w czwartym kwartale 2008 r. obserwowano trend spadkowy, będący odbiciem początku załamania na rynku, które szczególnie mocno dotknęło państwa UE. Jednak już w ubiegłym roku ta niekorzystna tendencja uległa odwróceniu.

W 2008 r. nadwyżka jaką wniósł przemysł tworzyw sztucznych w handlu państw UE z krajami spoza UE wynosiła ok. 13 mld euro. Od 2002 r. nadwyżka ta nieustannie rośnie, podczas gdy bilans handlowy netto całego przemysłu unijnego wykazuje rosnący deficyt.

Zagrożeniem dla silnej pozycji eksportera netto jaką cieszy się przemysł tworzyw sztucznych UE jest jednak zagraniczna konkurencja.

- Wiele podejmowanych w UE inicjatyw ustawodawczych, które często wyprzedzają rozwiązania stosowane w innych częściach świata wywiera na sektor tworzyw sztucznych dodatkową presję i zmusza go do ciągłego poszukiwania sposobów zachowania konkurencyjności. Dlatego bardzo ważne jest aby nowe inicjatywy legislacyjne przygotowywane były z rozwagą i umożliwiały zachowanie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, konkurencyjnością gospodarczą i skutkami społecznymi – piszą przedstawiciele stowarzyszenia PlasticsEurope w swoim raporcie.

Dodają też, że zbyt szybkie i nieuwzględniające skutków rynkowych wprowadzanie w życie nowych przepisów przez państwa unijne powoduje ryzyko zmniejszenia znaczącego wkładu gospodarczego branży tworzyw sztucznych - a pośrednio wielu różnych sektorów związanych z tworzywami - przy jednoczesnym spadku liczby miejsc pracy.

Na poniższym wykresie widzimy bilans handlowy państw unijnych z krajami spoza UE i przemysł ogółem w porównaniu do przemysłu tworzyw sztucznych. Kwoty wyrażono w mld euro.


Czytaj więcej:
Rynek 882