Przychody Grupy Azoty wzrosły dzięki konsolidacji

Przychody Grupy Azoty wzrosły dzięki konsolidacji
Z raportu rocznego Grupy Azoty wynika, iż przychody spółki ze sprzedaży wyniosły w 2013 roku 9,8 mld zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 38 proc., kiedy to osiągnęły wartość 7,1 mld zł. Aż o ok. 125 proc. wzrósł także zysk netto, który wyniósł 714 mln zł (315 mln zł w roku 2012), zwiększył się także o 88 proc. zysk na działalności operacyjnej EBIT, zatrzymując się na poziomie 703 mln zł (372 mln zł w roku 2012).

Warto jednak zauważyć, że na tak dobre wyniki finansowe duży wpływ miało przystąpienie do Grupy spółki z Puław. Azoty wyraźnie informują o znaczeniu zdarzeń jednorazowych, pisząc w raporcie rocznym, iż poprawiły one wyniki finansowe o 469 mln zł. Po wyeliminowaniu tych zdarzeń skonsolidowany zysk netto wynosi 245 mln zł, wykazując spadek w stosunku do roku ubiegłego ze względu na trudniejszą sytuację rynkową w kluczowych biznesach grupy.

- W odniesieniu do sytuacji w samej branży nawozowo-chemicznej, 2013 rok był pewnym wyzwaniem zarówno dla Grupy Azoty, jak i - sądząc po wynikach - dla wszystkich liczących się światowych firm - skomentował wyniki Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty. - Mieliśmy do czynienia z niskimi poziomami cen, które nie pozwalały generować wysokiej marży. Mimo trudniejszej sytuacji, udało nam się zawrzeć kilka znaczących, wieloletnich kontraktów na sprzedaż nawozów na rynki Ameryki Południowej. Sytuacja w branży nawozowej ulega jednak poprawie, co jest dobrym prognostykiem na obecny rok. W chemii jest ona trudniejsza w obszarze kaprolaktamu i tworzyw, widoczny est wpływ sytuacji podażowej na rynku chińskim, która praktycznie determinuje globalny rynek. W najbliższym czasie konkretnymi działaniami, w tym inwestycyjnymi, odpowiemy jak dalej widzimy ten segment naszej działalności.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 5,6 mld zł i stanowiły 56,7 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do 2012 roku nastąpił wzrost przychodów związany z procesem konsolidacji. Większość przychodów ze sprzedaży została zrealizowana głównie na rynku krajowym, którego wartość stanowiła 71,8 proc. sprzedaży nawozów ogółem.

W segmencie Tworzywa, gdzie przychody wyniosły 1,46 mld zł i zwiększyły się w porównaniu z 2012 rokiem o blisko 30 proc., cały rok naznaczony był trudną sytuacją na rynku, zwłaszcza na rynku kaprolaktamu. Zwiększona presja cenowa, będąca efektem dominującej roli Chin w produkcji kaprolaktamu, powodowała nadpodaż produktu, czego efektem są spadki cen kaprolaktamu i poliamidów o blisko 9 proc. Sytuację pogarszały wciąż wysokie ceny surowców jak benzen i fenol. Dodatkowo zwyżkujące ceny metanolu oraz bardzo duża konkurencja rynkowa dla produktów polioksymetylenu przyczyniły się do powstania przesłanek do utraty wartości, a tym samym ujęciem odpisu aktualizującego wartość majątku POM na kwotę 46 mln zł.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8