Raport "ReShaping Plastics" wzywa do systemowej zmiany w kierunku GOZ

Producenci tworzyw sztucznych mając świadomość tego, jak koniecznym i złożonym procesem jest transformacja branży, od dłuższego czasu inwestują w nowe technologie i dostarczają innowacyjne rozwiązania w całym łańcuchu wartości branży. Angażują się w liczne wspólne inicjatywy łączące różnych interesariuszy branży, by wypracować nowe systemowe myślenie i nastawienie oraz nowe modele zachowań, poprawić właściwości wyrobów, wprowadzać innowacyjne ekoprojektowanie i budować nową infrastrukturę. Są też liderami zmian w kierunku bardziej zrównoważonych procesów produkcji, m.in. inwestując w zaawansowane technologie recyklingu i energię odnawialną czy zwiększając produkcję tworzyw z wykorzystaniem biosurowców lub węgla z innych źródeł, jak np. z CO2. Jakkolwiek zmiany te znacznie przyspieszyły w ostatnich latach, to ze względu na specyfikę branży tworzyw sztucznych i długie cykle inwestycyjne, korzyści uwidocznią się w pełni dopiero po latach.

- Nasze firmy członkowskie realizują ogromne inwestycje i daleko idące reorganizacje w produkcji i technologii. Jednocześnie, by móc jeszcze bardziej przyspieszyć transformację branży, potrzebujemy wspierającej legislacji, która zachęci do inwestycji i innowacji, tworząc tym samym warunki sprzyjające twórczej konkurencji. Musimy wykorzystać siłę Jednolitego Rynku UE i stworzyć sprawne mechanizmy i środki kontroli, aby utrzymać konkurencyjność europejskiego przemysłu w skali globalnej w kontekście dążenia UE do zeroemisyjnści - podkreśla Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca Plastics Europe.

Do osiągnięcia sukcesu konieczne jest, by w tych nowych sprzyjających warunkach biznesowych, zapewniony był dostęp do wysokiej jakości surowców, oraz do taniej niskoemisyjnej jak i odnawialnej energii. Będzie to wymagało stworzenia stabilnych ram prawnych w perspektywie długoterminowej, spójnych we wszystkich państwach członkowskich, uwzględniających potrzebę utrzymania innowacyjności branży w szybko zmieniającym się świecie.

Plastics Europe proponuje pakiet działań, które pomogą wdrożyć zawarte w raporcie rekomendacje i przyspieszyć przejście branży na zeroemisyjność i obieg zamknięty. Organizacja proponuje:

  1. Stworzenie mapy drogowej dla Plastics Europe i firm członkowskich, by przyspieszyć transformację do roku 2050. Mapa drogowa zawierać będzie zarówno tymczasowe cele, jak i bardziej ambitne rekomendacje dotyczące legislacji oraz stworzenia mechanizmów wsparcia i zachęt dla branży. Dla firm członkowskich mapa drogowa będzie także okazją do weryfikacji zadeklarowanych celów i osiągnięć w tym zakresie.
  2. Zagwarantowanie, że wszystkie stanowiska Plastics Europe będą opracowywane z zamiarem przyspieszenia przejścia szeroko rozumianego systemu wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych na cyrkularność i zeroemisyjność w 2050 roku - z uwzględnieniem potrzeby zmian na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha wartości w zakresie cyrkularności oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  3. Zbadanie możliwości stworzenia w 2022 roku nowej szerokiej platformy interesariuszy, wzorując się na proponowanej w raporcie komisji ds. transformacji branży tworzyw, której zadaniem byłoby istotne zwiększenie efektywności dialogu i intensywności współpracy pomiędzy administracją, a uczestnikami łańcucha wartości tworzyw.

Plastics Europe zobowiązuje włączyć się w działania ze wszystkimi interesariuszami, by sprostać wyzwaniu, jakim jest szybsze osiągnięcie zmian systemowych, o których mowa w raporcie.

Źródło: Plastics Europe Polska

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska