Recykling dla opornych

Recykling mechaniczny

Recykling to podstawowe narzędzie gospodarki o obiegu zamkniętym pomagające chronić środowisko i ograniczone zasoby naturalne. Proces ten pozwala spojrzeć na wyrzucane materiały nie jako na odpady, a jako surowce do wytworzenia nowych produktów. Aby przetwarzanie odpadów było efektywne, musi zostać jednak poprzedzone prawidłową segregacją, ponieważ wówczas recykling jest bardziej skuteczny. Jak wskazuje raport "Tworzywa - Fakty 2022”"Fundacji Plastics Europe, wskaźnik recyklingu odpadów zbieranych selektywnie jest 13 razy wyższy w porównaniu do odpadów ze strumieni zmieszanych.

- Prawidłowe wysortowanie odpadów w miejscu ich powstawania jest kluczowym warunkiem, aby wskaźniki recyklingu rosły. Homogeniczność odpadu, jak najmniejsza ilość zabrudzeń, usprawniają cały proces recyklingu mechanicznego, który ma swoje ograniczone moce przerobowe. Ale tu kluczem jest edukacja, która jest niezbędna, aby zmienić mentalność zarówno przeciętnego konsumenta, ale też osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami - czy to w przedsiębiorstwach generujących znaczne ilości odpadów, czy też po stronie np. władz samorządowych. To od edukacji zależy czy będziemy w stanie przywrócić do obiegu gospodarczego odpad w formie przetworzonej, czy też będziemy szukać rozwiązania dla odpadów, których przetworzyć nie jesteśmy w stanie - mówi Robert Fydryszewski, specjalista ds. zakupów w ML Polyolefins.

Zgodnie z ideą GOZ, materiały powinny pozostawać w obiegu gospodarczym możliwie jak najdłużej. Dlatego też tak ważny jest recykling, który pozwala na przetworzenie i ponowne użycie odpadów, dając im nowe życie jako surowiec do produkcji.

Zasada 3R - 3 kroki do zmniejszenia ilości odpadów

Niezwykle istotnym elementem jest świadome korzystanie z tworzyw sztucznych. Pomocna w tym może się okazać zasada 3R.

Zasada 3R to praktyczne narzędzie, dzięki któremu codzienne postawy i wybory konsumentów stają się bardziej zrównoważone. Odnosi się do sposobu konsumpcji i gospodarowania odpadami. Sama nazwa pochodzi od angielskich słów: Reduce (ograniczanie), Reuse (ponowne używanie) oraz Recycle (odzyskiwanie i ponowne wprowadzanie do obiegu).

U podstawy tej piramidy znajduje się zasada Reduce. Polega ona na ograniczeniu wytwarzania odpadów, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla środowiska. Dotyczy to m.in. racjonalnych postaw konsumentów podczas zakupów czy rezygnacji ze zbędnych opakowań.

Kolejnym poziomem jest ponowne używanie. Należy dążyć do tego, aby maksymalnie przedłużać cykl życia produktów, nie tylko stosując wyroby wielokrotnego użytku, ale również poprzez ich naprawę czy nadawanie nowych funkcji i wykorzystanie w innej roli.

Ostatnim poziomem jest recykling. Kluczowa jest tutaj prawidłowa segregacja odpadów, która pozwala przetworzyć je na surowiec przeznaczony do produkcji nowego wyrobu, dając tym samym odpadom drugie życie.

- Idea 3R wskazuje, w jaki sposób powinniśmy myśleć o tworzywach. Odpowiedzią jest ecodesign, jako narzędzie pozwalające efektywnie projektować już na etapie powstawania produktu jego cykl życia – mówi Krzysztof Nowosielski – Zastosowanie tych zasad w praktyce pozwala zwiększać poziomy recyklingu i ułatwia pracę na wielu etapach łańcucha wartości.

W świetle tych zasad istotna staje się świadomość w korzystaniu z tworzyw sztucznych, zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. Aspekty ekologiczne należy uwzględniać na każdym etapie cyklu życia produktów, aby były one tworzone i użytkowane w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.