Rynek propylenu w USA

Rynek propylenu w USA
Najnowszy raport opracowany przez agencję Ceresana potwierdza ogromne znaczenie propylenu w branży petrochemicznej. Widać to dobrze w poziomie zapotrzebowania - w 2013 roku Stany Zjednoczone zużyły 14 mln ton propylenu, co czyni go drugim - po etylenie - surowcem w rankingu znaczenia dla sektora petrochemicznego. Skala wykorzystania propylenu jest ogromna, oprócz bowiem wytwarzania polipropylenu surowiec ten służy także do produkcji takich chemikaliów, jak tlenek propylenu, akrylonitryl, kumen, butanal, kwas akrylowy czy izopropanol.

Wskutek rewolucji łupkowej w USA dominującym surowcem dla krakerów parowych stał się etan. W odróżnieniu przetwórstwa surowców naftowych, kraking etanu pozwala uzyskać duże ilości etylenu, lecz niewielkie - propylenu. Ta zmiana wywarła duży wpływ na ceny propylenu w USA, bowiem wskutek ograniczonej podaży surowca jego ceny są znacznie bardziej chwiejne niż uprzednio.

Aby jednak zrównoważyć deficyt propylenu na rynku, wzrosła ilość surowca wytwarzanego z propanu metodą dehydrogenacji. Zdaniem ekspertów agencji Ceresana do 2021 ponad jedna trzecia amerykańskiego propylenu będzie uzyskiwana w ten sposób.

Głównym zastosowaniem propylenu jest produkcja polipropylenu. Według szacunków analityków, do 2021 roku zapotrzebowanie na to tworzywo w USA wzrośnie o 2 proc. Popularność PP wynika z możliwości szerokich zastosowań tego tworzywa, zwłaszcza w branży opakowaniowej. Wśród innych aplikacji polipropylenu wymienia się przede wszystkim włókna, tkaniny, części samochodowe, sprzęt elektroniczny i artykuły AGD.

Jeśli chodzi o inne zastosowania propylenu, to interesująca jest między innymi analiza rynku alkoholi oxo: butanolu i 2-etyloheksanolu. W USA do produkcji dwóch wymienionych związków używany jest butanal, wytwarzany z propylenu w procesie syntezy okso. Butanol jest używany do produkcji lakierów, środków zapachowych oraz do syntezy eterów i estrów. Z kolei 2-etyloheksanol jest m.in. stosowany do wyrobu plastyfikatorów. Zdaniem ekspertów sytuacja na rynku alkoholi oxo w najbliższym czasie nie powinna ulegać zmianie.

Analiza rynku innych pochodnych propylenu, jak również profil spółek produkujących i przetwarzających surowiec dostępna jest raporcie agencji Ceresana.