Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Police bez korekty

Sprawozdanie finansowe Grupy… Zarząd Grupy Azoty Police poinformował, że biegły rewident spółki podtrzymał opinię o rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2015, dlatego też nie będzie ono zmieniane. O błędach w sprawozdaniach za rok ubiegły spółka informowała w raporcie z 30 maja br.

Wobec stanowiska biegłego rewidenta zarząd oświadczył, iż "zagadnienia korekt, odpisów i ewentualnych błędów w prezentacji wartości aktywów i pasywów, o których była mowa w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 30 maja 2016 roku, jak i sposobu ich prezentacji w przyszłości, będą przedmiotem decyzji podejmowanych przy sporządzaniu i przyjmowaniu sprawozdań finansowych kolejnych okresów roku 2016".

W raporcie z 30 maja zarząd spółki stwierdzał, iż sprawozdania finansowe obarczone są istotnym błędem wynikającym z zawyżonej wartości aktywów spółki zależnej African Investment Group SA związanych z afrykańskimi złożami fosforytów. W rezultacie zawyżona miała być wartość udziałów w owej spółce zależnej i należności przysługujących od tejże spółki. Wspomniany błąd miał skutkować istotnymi korektami w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 - zamiast zysku netto na poziomie 164,8 mln zł po korekcie spółka miała odnotowywać stratę w wysokości 71,6 mln zł.

Wraz z podaniem informacji o wykrytym błędzie zarząd Grupy Azoty zmienił w maju rekomendację w sprawie dywidendy, wnosząc o jej niewypłacanie.

Czytaj więcej: