Synthos szacuje wyniki za 2013 rok

Synthos szacuje wyniki za 2013 rok
Grupa Kapitałowa Synthos opublikowała szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2013. Szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2013 roku przez spółkę i jej jednostki zależne.

Według szacunkowych danych, przychód spółki wyniósł w ub.r. ok. 5,36 mld zł, wynik operacyjny - ok. 455 mln zł, amortyzacja - 152 mln zł. Wynik netto szacuje się na 420 tys. zł, zaś dług netto na 557 mln zł.

Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa.

Powyższe szacunki przychodów oraz wyniku operacyjnego będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Emitenta za rok 2013. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10 proc. od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

Synthos przekazuje szacunkowe wyniki ze względu na fakt, iż spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r., o czym informowała we wcześniejszych komunikatach.

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 r. zostaną opublikowane 21 marca br.