Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu - czas radykalnych zmian

Szanse i zagrożenia dla polskiego…

Na początku września w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne wiceministra Sławomira Mazurka i przedsiębiorców związanych z gospodarką odpadami oraz stroną społeczną. W jego trakcie przedstawiono wstępne założenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), która uwzględnia wymagania tzw. pakietu odpadowego, czyli nowelizacji sześciu dyrektyw z zakresu odpadów.

Nowe przepisy określają minimalny poziom finansowania zagospodarowania odpadów przez wprowadzających (producenci i importerzy) produkty do obrotu. Będą oni zobowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów na poziomie wymaganym do osiągnięcia unijnych poziomów.

Planowane jest wyznaczenie Regulatora, który miałby ustalać stawki opłat ponoszonych przez wprowadzających produkty, w tym w opakowaniach, do obrotu (rozważany w ramach istniejącej struktury administracji publicznej).

schemat-systemu-rop
Źródło: Ministerstwo Środowiska

Doprowadzenie do pełnej realizacji ROP wymaga m.in.:

  • zdefiniowania na nowo ról wszystkich uczestników systemu, w szczególności wprowadzających produkty oraz działających w ich imieniu podmiotów określanych jako organizacje odzysku,
  • zwiększenia nadzoru nad działalnością organizacji odzysku np. poprzez wskazanie niezależnego organu nadzoru nad tymi podmiotami,
  • wprowadzenia nowych instrumentów ekonomicznych np. takich jak kaucje, opłaty recyklingowe od wprowadzonych opakowań, wyznaczenie minimalnego poziomu finansowania przez organizacje odzysku zagospodarowania odpadów.

Nowy system ma, w swoich założeniach, zachęcić producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, aby zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich przydatność do recyklingu.

W trakcie spotkania organizacje odzysku wskazywały na konieczność głębszej analizy odpowiedzialności podmiotów w nowym systemie oraz sposobu wyliczania kosztów, które będą ponoszone w ramach ROP przez wprowadzających produkty.

Wskazano również na potrzebę zróżnicowania opłat, ponoszonych przez wprowadzających, ze względu na rodzaj materiału opakowaniowego, jego przydatność do recyklingu itp. co w pozytywny sposób wpłynie na środowisko poprzez stosowanie opakowań bardziej dla środowiska przyjaznych.

Recyklerzy apelowali o jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią przetwarzającym odpady wsparcie finansowe ze strony producentów, które w ocenie recyklerów i wielu ekspertów jest obecnie niewystarczające.

Zwracano także uwagę na potrzebę dalszej dyskusji nad powiązaniem zaprezentowanego systemu kaucyjnego z systemem ROP.

schemat-systemu-kaucyjnego
Źródło: Ministerstwo Środowiska

Zdaniem Szymona Dziak-Czekana, prezesa Stowarzyszenia Polski Recykling, wdrożenie ROP może stać się szansą dla branży recyklerów. - Transpozycja pakietu odpadowego zgodnie z dyrektywą unijną to szansa dla rozwoju branży polskiego recyklingu tworzyw sztucznych. System ROP powinien finansować nie tylko zbiórkę odpadów, ale również ich recykling! - powiedział Szymon Dziak-Czekan.

- Obecny system oparty o dysfunkcyjne organizacje odzysku jest szkodliwy dla branży i nie finansuje selektywnej zbiórki i recyklingu jak to ma miejsce na zachodzie. Branża odpadowa i recyklingu traci ok. 2 mld zł rocznie.

Prezes "Polskiego Recyklingu" jest przekonany, że tylko wspólne zaangażowanie może przynieść wymierne efekty dla branży. Dotychczasowe sukcesy Stowarzyszenia Polski Recykling to, m.in. : wydłużenie terminu składania wniosków o nowe pozwolenia do 5 marca 2020 r., zredefiniowanie przemiałów jako produktu a nie odpadu, jak również istotne zmiany w rozporządzeniu MSWiA w kontekście magazynowania odpadów.

Wydaje się zatem, że jest to kluczowy moment dla branży, aby zapoznać się z przedstawioną propozycją i wypracować wspólne stanowisko. Dlatego też 1 października 2019 roku Stowarzyszenie „Polski Recykling” organizuje konferencję "Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu - czas radykalnych zmian", podczas której Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Magda Gosk przedstawi założenia propozycji nowego modelu ROP. Honorowym Patronatem wydarzenie objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

Udział w konferencji zapowiedział też przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który dokona oceny polskich zakładów recyklingu po przeprowadzonych kontrolach, zaś nowe wymagania PPOŻ dla zbierających i przetwarzających odpady przybliży przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei Julia Patorska, ekspert w obszarze analiz ekonomicznych i środowiskowych firmy Deloitte zwróci natomiast uwagę na finansowe aspekty nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce.

Konferencja zakończy się debatą: Jakie warunki musi spełniać nowy system gospodarki odpadami, aby był impulsem do rozwoju branży recyklingu?

agenda
Żródło: Stowarzyszenie "Polski Recykling"

Konferencja odbędzie się w Hotelu Novotel Airport, ul. 1-ego Sierpnia 1 w Warszawie.

Koszt udziału w wydarzeniu to 650 zł netto, liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zgłosić się do udziału należy przesłać imię i nazwisko uczestnika oraz dane firmy z nr NIP na adres: info@polskirecykling.org

Stowarzyszenie "Polski Recykling" jest aktualnie największą organizacją branżową zrzeszającą wyłącznie polskie zakłady recyklingu tworzyw sztucznych w naszym kraju. Głównym celem jest promocja recyklingu, który jest najbardziej korzystnym dla środowiska procesem przetwarzania odpadów. Celem Stowarzyszenia jest współpraca z administracją państwową w celu promowania odzysku odpadów surowcowych i selektywnej zbiórki odpadów.

Zdjęcie: Ministerstwo Środowiska, https://www.gov.pl/web/srodowisko/w-m-o-systemie-rozszerzonej-odpowiedzialnosci-producenta

JL