Tak powstaje polietylen w Polsce

Dzięki zastosowaniu postreaktora można uzyskać bardzo jednorodny materiał o ściśle kontrolowanych właściwościach. Proces Hostalen ACP charakteryzuje się wysoką elastycznością pracy instalacji.

Kolejną istotną zaletą wpływającą na sprawność procesu jest bardzo wysoki współczynnik konwersji monomeru wynoszący 99,5 procent. Jest to szczególnie ważne dla ekonomicznej strony procesu produkcji, jak i ze względu na wymogi ochrony środowiska.

Głównymi obszarami zastosowania PE bimodalnego Hostalen, produkowanego w technologii ACP, są techniki wytłaczania. Gatunki unimodalne są przetwarzane głównie technologią wtrysku. Techniki przetwórstwa HDPE Hostalen to wytłaczanie folii, wytłaczanie z rozdmuchem pojemników, wytłaczanie rur oraz wtrysk.

Tak powstaje polietylen w Polsce


Zastosowanie technologii Hostalen ACP pozwala na wytwarzanie wysokiej jakości bimodalnego polietylenu do produkcji folii. Podstawową zaletą gatunków Hostalen jest doskonała przetwarzalność. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie bardzo stabilnych parametrów przetwórstwa tworzywa na folię, eliminacja zerwań rękawa i spowodowanych tym przestojów. Pozwala to także na wytwarzanie cienkich folii o zawężonych tolerancjach wymiarowych bez utraty właściwości wytrzymałościowych. Polietylen Hostalen cechuje się także niską zawartością wtrąceń żelowych. Daje to możliwość uzyskania przezroczystych folii o wysokich parametrach optycznych i estetycznych powierzchni. Podstawowymi bimodalnymi gatunkami do produkcji folii są Hostalen GM 9240 HT i Hostalen GM 9255 F2.

Warto teraz zająć się zagadnieniem związanym z możliwościami podwyższenia parametrów wytrzymałościowych folii oraz zwiększeniem wydajności produkcji przy przejściu z przetwórstwa polietylenu unimodalnego na bimodalny.

Zastosowanie polietylenu bimodalnego pozwala także na ustalanie stosunku wytrzymałości folii w kierunku wytłaczania i w kierunku poprzecznym, w zakresie szerszym niż w przypadku gatunków unimodalnych. Uzyskuje się to poprzez regulację parametrów wytłaczania, takich jak prędkość, stopień rozdmuchu (BUR) i długość szyi.

Folia z polietylenu bimodalnego charakteryzuje się także wyższą odpornością na przebicie. Odpowiednią wartość odporności uzyskuje się poprzez regulację długości szyi i BUR. Przejście z przetwórstwa gatunku unimodalnego na bimodalny nie wymaga modernizacji urządzeń produkcyjnych, wymagana jest jedynie odpowiednia regulacja parametrów procesu wytłaczania i rozdmuchiwania folii.

Oprócz wymienionych bimodalnych gatunków HDPE, BOP dla producentów folii oferuje również polietylen niskiej gęstości Malen E i Lupolen, polietylen średniej gęstości Lupolen oraz specjalistyczny kopolimer polietylenowy z monomerami akrylowymi pod nazwą Lucalen.

Kolejnym obszarem zastosowania bimodalnego polietylenu Hostalen jest segment opakowań i pojemników produkowanych poprzez wytłaczanie z rozdmuchem.

Przy produkcji butelek, kanistrów, beczek czy kontenerów IBC istotnymi parametrami są sztywność, odporność na środowiskową korozję naprężeniową (ESCR) oraz odporność chemiczna. Gatunki polietylenu Hostalen posiadają też odpowiednio wysoką udarność w obniżonych temperaturach. Proces ACP pozwala także na regulację parametrów sprężystych stopionego polimeru, czyli stopnia spęcznienia. PE bimodalny Hostalen charakteryzuje się odpowiednio dobranym stosunkiem sztywności do odporności na korozję naprężeniową.