Wpływ niepieniężnych zdarzeń na sprawozdania finansowe Grupy Azoty S.A. za rok 2023

Wpływ niepieniężnych zdarzeń…

W dniu 9 lutego 2024 roku Grupa Azoty S.A. opublikowała raport bieżący w którym poinformowała, iż w trakcie prac nad sporządzeniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 zidentyfikowano przesłanki, które mogą wskazywać na utratę wartości aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z wpływem na wartość aktywów Grupy Azoty S.A.

W wyniku wstępnych analiz, po przeprowadzonych testach na utratę wartości aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins, wykazano możliwość wystąpienia utraty wartości aktywów Spółki oraz potencjalną zasadność dokonania odpisu części aktywów w w/w Spółce Zależnej. Okoliczność ta wynika z raportowanych opóźnień w realizacji projektu zgłaszanych przez generalnego wykonawcę Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz obserwowanego pogorszenia krótkoterminowych i średnioterminowych prognoz dla rynku polipropylenu w Europie.

- Wysoka inflacja w Europie była głównym czynnikiem hamującym popyt na polipropylen, który w pierwszym półroczu 2023 kształtował się na poziomie poniżej oczekiwanych średnich dla tego okresu. Druga połowa 2023 roku pomimo wcześniejszego optymizmu analityków rynkowych nadal charakteryzowała się umiarkowanym zapotrzebowaniem na polipropylen i dużym wahaniem wśród uczestników rynku. Obecni, według różnych źródeł niezależnych analityków i doradców rynkowych poprawa popytu powinna nastąpić w drugiej połowie 2024 roku, a europejski rynek polipropylenu powinien długoterminowo, stopniowo i stabilnie się powiększać. Obecnie kalkulowane spready są niższe niż notowane w poprzednich latach. Należy podkreślić, że rentowność i ekonomika Projektu Polimery Police nie bazują na krótkoterminowych założeniach rynkowych, a na długoterminowych prognozach rozwoju rynku. Mimo opóźnień Generalnego Wykonawcy Hyundai Engineering Co., Ltd. w realizacji projektu, produkcja i sprzedaż polipropylenu pod marką Gryfilen® jest realizowana w trybie ciągłym, a moce produkcyjne są zwiększane i obecnie wynoszą 80% docelowych wartości, generując przychód w Spółce - mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.  

Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ wyżej opisanego zdarzenia obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę minus 900 mln zł.
Zdarzenie nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA.

Odpis dotyczący aktywów Grupy Azoty Polyolefins na poziomie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 może skutkować koniecznością dokonania przez Grupę Azoty S.A. odpisu na wartości akcji Grupy Azoty Polyolefins w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2023 na kwotę minus 300 mln zł.

Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ wyżej opisanego zdarzenia obniży wynik brutto w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę ok. 300 mln zł. Odpis wartości akcji ujęty zostanie w koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBIT i EBITDA Spółki za 2023 rok.

Analogiczny odpis na wartości akcji Grupy Azoty Polyolefins ujęty zostanie w rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty Police.

- Należy zwrócić uwagę, że powyższe kwoty mają charakter niepieniężny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. Oszacowanie wartości środków trwałych ma charakter corocznej i powtarzalnej analizy przeprowadzanej przez spółki raportujące zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Raportowania. Kwota ta może ulec zmianie lub wręcz odwróceniu w przypadku zmiany w/w trendów cen polipropylenu - dodaje Wojciech Blew.

Zarówno założenia przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów, jak i same sprawozdania finansowe Grupy Azoty S.A. za 2023 rok, są odpowiednio przedmiotem weryfikacji i badania przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego przez Grupę zaplanowana została na 10 kwietnia 2024 roku.

Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ odpisu aktywów Grupa Azoty Polyolefins może mieć wpływ na inne elementy sprawozdań Grupy Azoty S.A.
Grupa Azoty S.A. jest w trakcie przeprowadzania analizy wpływu na inne elementy sprawozdań.


Czytaj więcej:
Analiza 401
Finanse 138
Polimery 209

Jurek
Jurek
*.60.125.250

Wysłany: 2024-02-18 13:14:15

Kombinują jak koń pod górkę żeby poprawić wyniki finansowe G.A. Banki w ktorych koncern jest zadłużony po uszy, nie są głupie i nie nabiorą się na nieudolną inżynierię finansową.