Wyniki BASF za rok 2018

Przepływy pieniężne Grupy BASF w całym roku 2018

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zmniejszyły się z 8,8 mld 7,9 mld EUR. Było to spowodowane głównie niższym dochodem netto. W 2018 r. zmiana wysokości kapitału obrotowego netto spowodowała zmniejszenie wysokości przepływów pieniężnych o 530 mln EUR w porównaniu z 1,2 mld EUR w 2017 r. Środki pieniężne wykorzystywane w działalności inwestycyjnej wzrosły z 4 mld EUR do 11,8 mld EUR. W 2018 r. płatności netto za przejęcia i zbycia wyniosły 7,3 mld EUR, głównie w związku z przejęciem przedsiębiorstw i aktywów od firmy Bayer. Płatności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyły się o 102 mln EUR do 3,9 mld EUR. Wolne przepływy pieniężne o wartości 4 mld EUR były ponownie wysokie, ale o 744 mln EUR niższe od poziomu z 2017 r. ze względu na spadek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,20 euro

BASF chce zwiększać dywidendę nawet w trudnych okresach. Dlatego właśnie zaproponujemy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 3,20 EUR za akcję, o 0,10 EUR wyższą niż w poprzednim roku. W związku z tym akcja BASF oferuje bardzo atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 5,3% w oparciu o cenę akcji na koniec roku 2018 - powiedział Brudermüller.

Wdrożenie strategii BASF

BASF rozwija strategię, którą firma systematycznie wdraża za pomocą licznych działań. W ramach pierwszego kroku od 1 stycznia BASF zmienił organizacyjny przydział około 14 000 pracowników, którzy wcześniej pracowali w jednostkach centralnych. To przeniesienie do działów operacyjnych przebiegło bardzo sprawnie.

- Cały proces zakończy się do końca trzeciego kwartału 2019 roku i około 20 000 osób będzie pracować bliżej naszych klientów. Pozwoli nam to lepiej poznać ich potrzeby, rozwijać pomysły i szybciej je realizować - powiedział Brudermüller. Zmiany w organizacji dotyczą takich obszarów jak badania i rozwój, inżynieria, łańcuch dostaw, zakupy, zasoby ludzkie, usługi informacyjne oraz bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska.
BASF zmienił również swoją strukturę sprawozdawczości i od 1 stycznia 2019 r. posiada sześć segmentów zamiast czterech: chemikalia, materiały i rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena oraz rozwiązania dla rolnictwa. - Dzięki temu nasza sprawozdawczość będzie bardziej przejrzysta i łatwiejsza do porównania z analogicznymi strukturami konkurencji - powiedział Prezes Zarządu BASF.

Koncern podjął wiele działań w celu dalszego rozwoju portfolio. Zakończono na przykład transfer działalności BASF w zakresie chemikaliów dla przemysłu papierniczego i uzdatniania wody do Solenis. Połączona firma, w której BASF posiada 49% udziałów, działa pod nazwą Solenis od 1 lutego 2019 roku. W 2017 r. firma ta odnotowała sprzedaż pro forma na poziomie około 2,4 mld EUR i zatrudniała około 5200 pracowników. Obecnie połączona działalność oferuje rozbudowane portfolio produktów dla klientów z branży papierniczej i uzdatniania wody.

18 stycznia 2019 r. Komisja Europejska udzieliła BASF warunkowego zezwolenia na nabycie działalności Solvay w zakresie poliamidów. Aby rozwiać obawy Komisji Europejskiej dotyczące konkurencji, BASF musi zbyć na rzecz nabywcy będącego stroną trzecią część pierwotnego zakresu transakcji, mianowicie aktywa produkcyjne i potencjał innowacyjny działalności Solvay w zakresie poliamidów w Europie. - Dzięki temu przejęciu BASF może nadal osiągać swoje cele strategiczne i znacznie wzmocnić swoją działalność związaną z poliamidem 6.6 - skomentował Brudermüller.

BASF i LetterOne oczekują obecnie na otrzymanie od organów nadzoru wymaganych zgód na połączenie działalności w zakresie ropy naftowej i gazu w ramach przedsięwzięcia joint venture. Obie spółki podpisały umowę połączeniową pod koniec września 2018 roku. Zakończenie tej transakcji przewidywane jest w pierwszej połowie 2019 r. Działania przygotowawcze do integracji przebiegają zgodnie z planem. BASF oczekuje, że pierwsza oferta publiczna (IPO) zostanie przeprowadzona najwcześniej w drugiej połowie 2020 r.

W ramach aktywnego zarządzania portfolio BASF firma stale bada, czy przedsiębiorstwa mogą jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał w innej konfiguracji, na przykład w przedsięwzięciu joint venture lub poza BASF. W tym kontekście BASF ogłosił w październiku 2018 r., że ocenia opcje strategiczne w odniesieniu do działu chemii budowlanej, takie jak połączenie z silnym partnerem lub zbycie działalności. - Naszym celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie transakcji w 2019 roku. Obecnie przygotowujemy ustrukturyzowany proces - skomentował prezes zarządu spółki BASF.


Czytaj więcej:
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska

Reportaże

Forum