Wyniki BASF za rok 2018

Wyniki BASF za rok 2018

W ubiegłym roku przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld EUR. Stanowi to wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych obniżył się do 6,4 mld EUR w porównaniu z 7,6 mld EUR w poprzednim roku. Główną przyczyną był segment chemikaliów, który odpowiadał za około dwie trzecie łącznego spadku zysków. Marże w zakresie izocyjanianów gwałtownie obniżyły się w drugiej połowie roku. Ponadto marże na produkty do krakingu były niższe niż oczekiwane we wszystkich regionach w 2018 r.

Ogólnie rzecz biorąc, rok 2018 charakteryzowały utrudniony globalny rozwój gospodarczy i geopolityczny oraz konflikty handlowe. W drugiej połowie roku firma BASF odczuła spowolnienie gospodarcze na głównych rynkach, szczególnie w branży motoryzacyjnej, stanowiącej największy sektor jej klientów. W szczególności znacznie spadł popyt generowany przez chińskich klientów. Przyczynił się do tego konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Na całym świecie odnotowano wzrost niepewności. W efekcie działania wielu rynków były bardzo ostrożne.

- Staramy się sprostać tym wyzwaniom. Przyjęliśmy nową strategię korporacyjną, a rok 2019 potraktujemy jako rok przejściowy, który zapoczątkuje jeszcze silniejszy rozwój. W tym roku będziemy dostosowywać struktury i procesy, a także skupimy się na tym, by działania naszej organizacji były ukierunkowane przede wszystkim na potrzeby klientów - powiedział Prezes Zarządu Spółki BASF, dr Martin Brudermüller, który wraz z Dyrektorem Finansowym, dr. Hansem-Ulrichem Engelem przedstawił dane finansowe za rok 2018.

We wszystkich segmentach i działach BASF w 2018 r. wprowadzono wyższe ceny. Wolumeny nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym: wyższe wolumeny w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa zostały częściowo zrównoważone niższymi wolumenami w segmentach produktów uszlachetniających i chemikaliów. Niższe wolumeny w segmencie produktów uszlachetniających wynikały głównie z tymczasowego zamknięcia produkującego cytral zakładu w Ludwigshafen, który wznowił produkcję w drugim kwartale. Na wolumeny sprzedaży w segmencie chemikaliów negatywnie wpłynął niski poziom wody w Renie. Wahania kursów walut spowodowały ogólny spadek o 4%, natomiast efekt portfolio był przyczyną wzrostu o 1%.

Niższe zyski w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz produktów uszlachetniających także miał wpływ na obniżenie wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. W segmencie rozwiązań dla rolnictwa negatywne różnice kursowe we wszystkich regionach spowodowały spadki zysków. Zdecydowanie negatywny był także wpływ przedsiębiorstw zakupionych od firmy Bayer, które zostały przejęte przez BASF dopiero w sierpniu. Termin ten był niekorzystny ze względu na sezonowość działalności związanej z nasionami generującej przychody głównie w pierwszej połowie roku. Nakładów wymagała także integracja przejętej działalności.

Wyzwanie dla BASF stanowił również niezwykle długo utrzymujący się niski poziom wody w Renie. Przez większość czasu w trzecim i czwartym kwartale dostawy surowców do Ludwigshafen drogą wodną były praktycznie niemożliwe, co zmusiło BASF do ograniczenia produkcji w tym zakładzie. Spowodowało to zmniejszenie zysków za 2018 r. o około 250 mln EUR.

Pozycje nadzwyczajne spowodowały spadek o 320 mln EUR, głównie ze względu na przejęcia. W poprzednim roku analogiczny spadek wyniósł 58 mln EUR. Wskaźnik EBIT obniżył się o 20% do 6 mld EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie 9,5 mld EUR był o 12% niższy niż w ubiegłym roku. Zysk EBITDA wyniósł 9,2 mld EUR w porównaniu z 10,8 mld EUR w 2017 r.

Zysk przypadający na jedną akcję spadł z 6,62 EUR do 5,12 EUR w 2018 r. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 5,87 EUR, co stanowi spadek o 0,57 EUR w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Wzrost zysków Grupy BASF w czwartym kwartale 2018 r.

Sprzedaż Grupy BASF wzrosła w czwartym kwartale 2018 r. o 2% do 15,6 mld EUR. Wsparcie ze strony segmentów produktów uszlachetniających, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa umożliwiło wzrost cen o 2%. Wolumeny zmniejszyły się o 3%. Wpłynął na to przede wszystkim niski przez długi czas poziom wody w Renie, co poważnie ograniczyło możliwość dostarczania surowców do zakładu w Ludwigshafen, a w efekcie zmusiło nas do zmniejszenia wykorzystania mocy produkcyjnych. Efekty portfolio spowodowały wzrost o 3% ze względu na przejęcie przedsiębiorstw Bayer w segmencie rozwiązań dla rolnictwa.

Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w czwartym kwartale wyniósł 630 mln EUR, co stanowi spadek o 59% w stosunku do roku poprzedniego. Powodem spadku były istotnie niższe zyski w segmentach chemikaliów i rozwiązań dla rolnictwa. Główną przyczyną tego zjawiska w segmencie chemikaliów były niższe marże na izocyjaniany i produkty do krakingu. W czwartym kwartale wzrost zysków w segmencie rozwiązań dla rolnictwa utrudniały nakłady związane z przejęciami. Firmie BASF udało się poprawić zyski w segmentach produktów uszlachetniających oraz materiałów i rozwiązań funkcjonalnych. Zakłócenia w zaopatrzeniu wynikające z niskiego poziomu wody w Renie spowodowały obniżenie zysków w czwartym kwartale o około 200 mln EUR.


Czytaj więcej:
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska