Znakomite wyniki Grupy Azoty

Znakomite wyniki Grupy Azoty
Grupa Azoty w pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowała wyraźną poprawę wyników finansowych. Przy przychodach pozostających na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznych i przekraczających nieznacznie poziom 5,1 mld zł, znacznie wzrósł zysk na działalności operacyjnej (EBIT) - wyniósł on 535 mln zł, co stanowi wzrost o 83 proc. względem roku ubiegłego (292 mln zł w I H 2014). O ok. 90 proc. wzrósł także zysk netto, który w raportowanym okresie wyniósł blisko 458 mln zł (241 mln zł w I H 2014). Rentowność EBIT w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 10 proc. (wobec 6 proc. w I H 2014).

W ujęciu kwartalnym 2 kwartał br. zakończył się wynikiem EBIT na poziomie 172 mln zł (zanotowany wzrost względem roku ubiegłego to 63 mln zł), zyskiem netto na poziomie 152 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłorocznego kwartału o ponad 61 mln zł (90 mln zł w II Q 2014) przy przychodach na poziomie blisko 2,3 mld zł (niższych nieznacznie niż rok temu – 0,1 mld zł).

- W drugim kwartale poprawiliśmy marże w stosunku do ubiegłego roku niemal w każdym z kluczowych segmentów biznesowych, pomimo iż jest to okres przestojów remontowych - powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu ds. finansów. - Lepsze wyniki w kwartale są głównej mierze wynikiem pracy nad kosztami, głównie kosztami zakupów kluczowych surowców. Przynosi efekt wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu. Wykorzystaliśmy także chwilowe polepszenie koniunktury w sektorze tworzywowym.

Jak zauważa Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty, pierwsze półrocze br. było bardzo ważne dla rozwoju spółki. W tym okresie zapewnione zostało finansowanie dla realizacji programu inwestycyjnego do 2020 roku - Grupie udało się wynegocjować ponad 2,2 mld wsparcia dla rozpoczynających się inwestycji. Do najważniejszych z nich należą: wytwórnia poliamidu 6 oraz instalacja granulacji mechanicznej w Tarnowie, instalacja do produkcji propylenu PDH w Policach, elektrociepłownia oraz instalacja do produkcji nawozów saletrzano-mocznikowych RSM w Kędzierzynie oraz elektrownia klasy 400 MWe w Puławach. W minionym półroczu ZAK otworzyły nową instalację plastyfikatorów nieftalanowych o nazwie handlowej Oxoviflex.

Zdaniem Jarczewskiego umacnia się pozycja Grupy Azoty na arenie międzynarodowej, czego przejawem jest m.in. uczestnictwo przedstawicieli spółki w Światowym Forum Ekonomicznym, zakwalifikowanie spółki do prestiżowego indeksu FTSE Emerging Markets oraz powierzenie kluczowych funkcji w światowych organizacjach branżowych przedstawicielom Grupy Azoty.

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych beneficjentem pozytywnych tendencji w drugim kwartale w obszarze surowcowym był w szczególności Segment Nawozowy. Wzrost wyniku EBITDA o blisko 14 mln zł do poziomu 181,1 mln zł to zasługa w głównej mierze dalszej optymalizacji strategii zakupowej gazu opartej na dywersyfikacji źródeł dostaw (Giełda TGE, zwiększenie zakupów z importu), korzystnych parametrach cenowych programu rabatowego PGNiG, wykorzystaniu obniżki taryfy od początku roku. W obszarze handlowym na uwagę zasługuje kontynuacja korzystnych tendencji cenowych w nawozach wieloskładnikowych wsparta poprawą cen i marż w sprzedaży siarczanu amonu, w czym duży udział miała wysoka relacja kursu walutowego USD/PLN. Sytuacja na rynku nawozowym z jednej strony determinowana była łagodną zimą oraz okresem wysokich temperatur i suszą w niektórych regionach Polski i kilku krajach UE, z drugiej zaś strony - ustabilizowanymi na niskim poziomie cenami mocznika na świecie.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8