Zrównoważona chemia - czy sprostamy unijnym wymaganiom?

Zrównoważona chemia - czy…

"Zrównoważona chemia - czy sprostamy unijnym wymaganiom?” - pod takim hasłem, 8 grudnia br. odbyła się trzecia, ostatnia w tym roku, Debata w ramach Kampanii Polska Chemia, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). Zaproszeni eksperci dyskutowali na temat wdrożenia Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS) i jej potencjalnym wpływie na europejski, w tym polski, sektor chemiczny.

Tematem przewodnim ostatniej tegorocznej debaty PIPC była Strategia UE ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS), która stanowi jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Przedmiotowa Strategia ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu chemikaliów na ludzi i środowisko, a więc zwiększenie bezpieczeństwa produktów, zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzkiego i wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska. W ramach Strategii CSS przewidywanych jest łącznie ponad 80 działań (w większości legislacyjnych) w perspektywie najbliższych 4-5 lat.

Debatę, której gospodarzami byli dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska, rozpoczęło krótkie wprowadzenie. - Strategia CSS stawia przed branżą chemiczną oraz całym polskim przemysłem szereg wyzwań związanych z realizacją ambitnych celów Komisji Europejskiej. Chemikalia i produkty mają być bezpieczne i zrównoważone już na etapie ich projektowania, pozwalając osiągnąć nietoksyczne cykle materiałowe. Większa liczba substancji ma zostać objęta restrykcjami, emisje do środowiska mają zostać ograniczone, a innowacyjne rozwiązana i produkty stać się znakiem rozpoznawczym UE. Zaplanowane w ramach pięciu filarów Strategii i licznych jej inicjatyw zmiany regulacyjne niezmiennie pokazują, jak wiele wyzwań, ryzyk i obciążeń czeka krajową i unijną gospodarkę. Możemy śmiało powiedzieć, że jest ona cały czas dla nas w dużej mierze wyzwaniem. Mamy świadomość, że mnogość inicjatyw, ich brak dookreślenia i szczegółowych zapisów może być problematyczny dla branży - powiedziała na wstępie dr inż. Zalewska.

Następnie rozpoczął się pierwszy panel ekspercki, w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) oraz Cefic (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego). Jako pierwszy głos zabrał Otto Linher, Senior Expert, REACH Unit, DG Grow, Komisja Europejska, który opowiedział o planach i kluczowych inicjatywach Komisji na pierwsze półrocze 2023 r. w zakresie zrównoważonych chemikaliów, w tym rewizji REACH, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, które reguluje kwestie stosowania chemikaliów. Ekspert wskazał, że z punktu widzenia KE najważniejsza jest kwestia transparentności danych. Przedstawił również możliwy wpływ Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemiczny, wskazując na potencjalne koszty. W dalszej części debaty Peter van der Zandt, Director of Risk Management, ECHA, wskazywał, które z inicjatyw CSS są - z punktu widzenia Agencji - najważniejsze dla osiągnięcia zapisanych w Strategii celów. Podkreślił także, iż działaniom ECHA kierunek nadają regulacje wspólnotowe. Ekspert opowiadał także o współdziałaniu ECHA z przemysłem - zauważył on, że branża chemiczna to sektor, który zapewnia bezpieczeństwo, a kooperacja Agencji z przedsiębiorstwami chemicznymi przebiega bardzo dobrze - zaczyna się ona zawsze od obopólnych ustaleń i przedstawienia bazowych informacji w danej kwestii. Jako trzeci w tej części wydarzenia głos zabrał Steven Van De Broeck, Director REACH & Chemicals policy, Cefic. Pytany o rewizję REACH z perspektywy europejskiego przemysłu chemicznego, podkreślił, że dla branży najważniejsze są przede wszystkim jasne wytyczne, gdyż przemysł musi wiedzieć, jak do wdrożenia wszelkich założeń ma się przygotować. Ponadto opowiadał także, jak - zdaniem Cefic - strategia wpłynie na międzynarodową konkurencyjność całego europejskiego sektora chemicznego.

Kolejną część debaty stanowiła rozmowa z dr inż. Agnieszki Dudry, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych, która zaakcentowała znaczącą rolę dialogu różnych interesariuszy w związku z planowanym wdrożeniem CSS. Przykład takich rozmów stanowił zorganizowany pod koniec września br. przez PIPC we współpracy z BASF Polska okrągły stół branży chemicznej na temat strategii ds. zrównoważonych chemikaliów. Jak podkreśliła Prezes Dudra, działania administracji będą skuteczne tylko i wyłącznie przy wsparciu sektora przemysłowego, dlatego tak ważne jest, aby przemysł reagował i zabierał głos.

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska