Zrównoważona chemia - czy sprostamy unijnym wymaganiom?

Ostatnią część trzeciej w tym roku debaty PIPC stanowił panel z przedstawicielami firm członkowskich, Partnerów Kampanii Polska Chemia: ANWIL S.A. i Grupa Azoty S.A. Grupę Azoty reprezentowała ekspertka z Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Joanna Pokora, Kierownik Biura Monitoringu Strategii i REACH, która opowiedziała o przygotowaniach Spółki do wdrażania strategii ds. zrównoważonych chemikaliów. Wskazała, że CSS stanowi przełom, nowe ramy i wytyczne w kwestii zarządzania chemikaliami w sposób zrównoważony. Nadmieniła, że Grupa Azoty już przygotowuje się wdrożenia jej zapisów, a „zielona” strategia Grupy (Nowa Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030) mówi także o tym aspekcie. Prelegentka wskazała, że wszystkie produkty – w myśl CSS - muszą być projektowane w sposób zrównoważony już od samego początku, jednak, żeby wszystko to stało się możliwe potrzebne jest odpowiednie wsparcie z zewnątrz, gdyż wszystkie zmiany dla całego przemysłu będą bardzo kosztowne. W dalszej części wypowiedzi Joanna Pokora opowiadała o obawach i wyzwaniach związanych z rewizją rozporządzenia REACH z perspektywy Spółki. Wskazała, że zarówno rewizja REACH, jak i cała Strategia ogółem, rodzi wiele wyzwań: braki kadrowe, zwiększone wymogi rejestracyjne. Podkreśliła, że wiele chemikaliów może wypaść z rynku, a niektórych z nich nie da się zastąpić w prosty i szybki sposób. Na koniec ekspertka wyraziła nadzieję na podanie szybkich i jasnych wytycznych, z uwagi na fakt, iż zmian będzie bardzo wiele, a przemysł potrzebuje stabilności, by móc sprawnie funkcjonować.

Piotr Majdański, Kierownik w Biurze Zarządzania Chemikaliami, ANWIL S.A., zapytany o przygotowania do wdrażania CSS z perspektywy Spółki, wskazał, że będą to dla przemysłu zmiany rewolucyjne, a nie ewolucyjne. Nadmienił, że ANWIL śledzi na bieżąco legislację, opiniuje dokumenty, analizuje zagrożenia, a kluczową kwestią jest konieczność aktualizacji różnych zapisów w zakresie interpretacyjnym. Wskazał, że obecnie rozmowa nt. CSS często toczy się w oparciu o ogólne hasła, górnolotne sformułowania, natomiast należy patrzeć na to, co dzieje się wewnątrz danej organizacji. Dodał, iż kadry muszą umieć analizować kwestie związane z zapisami Strategii i odpowiednio zarządzać tym tematem na poziomie operacyjnym w firmie. Podkreślił, że dobrą praktyką są interdyscyplinarne zespoły zajmujące się danym zagadnieniem – to daje pełny obraz sytuacji, możliwość analizy braków i pozyskania wsparcia. Ponadto opowiadał o roli narzędzi IT, które są bardzo pomocne w filtrowaniu substancji, ustalaniu, gdzie w zakładzie dana substancja występuje i jakie jest jej zastosowanie. Podsumowując dodał, że bardzo ważna jest także współpraca z branżowymi organizacjami i dialog na temat CSS - za jedno z większych wyzwań uznał uczynienie głosu przemysłu słyszalnym tak, by jego uwagi trafiały do administracji.

logo

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska