Branża chemiczna o unijnych celach redukcyjnych

Branża chemiczna o unijnych celach redukcyjnych
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące reindustrializacji Europy, celów polityki klimatycznej na rok 2030 oraz eksploatacji gazu łupkowego.

Zgodnie z propozycjami KE, do 2030 roku redukcja emisja CO2 w państwach UE powinna wynieść 40 proc. Komisja zaproponowała też europejski cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27 proc.

W zakresie poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków Komisja nie przedstawiła rozwiązań legislacyjnych, lecz wytyczne określające minimalne standardy, jakie powinny być stosowane przez kraje członkowskie przy stosowaniu metody szczelinowania hydraulicznego, używanej przy wydobywaniu gazu z łupków. Opinia publiczna powinna być informowana o używanych chemikaliach przy szczelinowaniu poszczególnych odwiertów.

Swoje stanowisko w sprawie propozycji Komisji Europejskiej przedstawiła między innymi Polska Izba Przemysłu Chemicznego:

"O ile inicjatywa, której celem jest wzrost udziału przemysłu w PKB Wspólnoty do 20 proc. w 2020 roku, jest bardzo słuszna, to brak jej jakiegokolwiek odzwierciedlenia w propozycjach zmian w prawie unijnym. Przytaczane hasła poprawy konkurencyjności, wspierania innowacyjności, czy wspólnego rynku energii są słuszne, ale jak długo pozostaną hasłami nie popartym odpowiednimi dyrektywami i rozporządzeniami, tak długo przemysł w Europie będzie w defensywie.

Niestety, szczytny cel, jaki postawił przed sobą i Europą Komisarz Tajani, może zostać storpedowany przez wybujałe ambicje klimatyczne Komisji Europejskiej. Stawianie przed unijną gospodarką, która nadal boryka się z pokryzysową zadyszką, wyśrubowanego celu redukcyjnego na poziomie 40 proc. w 2030 przy jednoczesnym odebraniu kolejnej porcji uprawnień do emisji (po 2,2 proc. rocznie od 2020 roku), jest pomysłem w najlepszym stopniu zadziwiającym. Mamy nadzieję, iż w toku dalszych prac cel ten zostanie złagodzony, a także Bruksela zrezygnuje z celu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. W naszej opinii realnym jest cel redukcyjny nie przekraczający 30 proc. w 2030 roku przy wykorzystaniu OZE i poprawy efektywności energetycznej jako narzędzi do jego osiągnięcia.