Chemiczny czempion podsumowuje półrocze

Chemiczny czempion podsumowuje półrocze
Duży wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki miało przystąpienie do niej ZA Puławy. W pierwszym półroczu 2013 roku przychody Grupy Azoty wyniosły ponad 5,2 mld zł i były o 37,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym czasie zysk EBIDTA wyniósł ponad 638 mln zł (o 35,1 proc. więcej niż w I półroczu 2012 roku), natomiast zysk netto osiągnął wartość ponad 770 mln zł i był wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. o 182,7 proc.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do wyników ubiegłorocznych to wynik wyższej sprzedaży w segmentach Nawozy-Agro, Tworzywa, Chemia oraz Pozostałe. Choć koszty sprzedaży rosły szybciej niż przychody, Grupie udało się wygenerować dodatni wynik na sprzedaży i w konsekwencji zakończyła okres obrachunkowy zyskiem netto. Na wielkość osiągniętego zysku na działalności operacyjnej Grupy Azoty wpływ miał zysk z tytułu okazyjnego nabycia udziałów w spółce Grupa Azoty Puławy w kwocie ponad 446 mln zł.

Dodatni wynik finansowy odnotowano na działalności finansowej. Wygenerowany przez Grupę Azoty zysk z tego tytułu wynika m.in. z osiągniętego zysku na różnicach kursowych i uzyskanych odsetek z lokat bankowych.

Poziom sprzedaży produktów Grupy był uwarunkowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmentach Nawozy-Agro, Chemia i Tworzywa. Największy procentowy przyrost przychodów ze sprzedaży odnotowano w segmentach Chemia - o 81,2 proc., Pozostałe - o 41,4 proc. oraz w Nawozy-Agro- 35,2 proc. Bezpośrednią przyczyną wzrostu w tych segmentach było dołączenie Puław do Grupy. Nieznacznie tylko zmienił się udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2013 roku segmencie Nawozy-Agro wyniosły 2,987 mld zł i stanowiły 56,9 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. W porównaniu do I półrocza 2012 roku nastąpił wzrost przychodów, mający związek z przystąpieniem do Grupy spółki puławskiej spółki oraz wzrostem sprzedaży w pozostałych spółkach Grupy Azoty. Większość przychodów ze sprzedaży została zrealizowana na rynku krajowym, którego wartość stanowiła ponad 70 proc. sprzedaży nawozów ogółem.

W segmencie Tworzywa przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 755 mln zł i stanowiły 14,4 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Choć w stosunku do roku ubiegłego sprzedaż wzrosła o ponad 23,3 proc., to jednak w kontekście znaczącej dynamiki kosztowej w obszarze surowcowym nie uchroniło segmentu od poniesienia straty, która wyniosła ponad 47,5 mln zł.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8