Czarna lista barier dla przetwórców tworzyw

Czarna lista barier dla przetwórców tworzyw
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych opracował i przekazał Konfederacji Lewiatan czarną listę barier w działalności przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce. Przeszkody zostały podzielone na cztery grupy: bariery prawne i skarbowe, bariery wynikające z przepisów środowiskowych oraz regulacji REACH, bariery w stosowaniu surowców z recyklingu w kontekście definicji końca życia odpadu oraz trudności w pozyskaniu surowców z odzysku odpadów komunalnych, związane z niskim poziomem selekcji surowców wtórnych w Polsce.

Przepisy prawne i skarbowe dotyczące przedsiębiorców

1. Granica uzyskiwania zgody na fuzje i przejęcia w Republice Federalnej Niemiec wynosi 25 mln euro rocznych obrotów łączonych podmiotów (każdego z osobna), podczas gdy graniczna wartość obrotu narzucająca konieczność uzyskania zgody w Polsce wynosi 10 mln euro (każdego podmiotu z osobna). W przypadku przejmowania firmy polsko-niemieckiej prowadzi to do absurdalnych sytuacji, tym bardziej że wydanie zgody UOKiK na przejęcie firmy przez osoby fizyczne, niebędące udziałowcami w żadnych firmach z branży, zajmuje UOKiK tyle tygodni, że musi uciekać się do kruczków prawnych, by uniknąć wynikającego z ustaw terminu.

2. Nadmierne uprawnienia urzędów skarbowych, które mają możliwość zablokowania rachunku bankowego podmiotu gospodarczego, tj. blokady wszystkich środków na koncie w wartości nieadekwatnej do rzekomej należności.

3.Skomplikowane procedury celne wymagające zbyt częstego odświeżania dokumentacji (np. VAT 7).

4. Niestabilność i nadmierna złożoność (często sprzeczność wewnętrzna) przepisów podatkowych oraz problemy z prawidłowym funkcjonowaniem faktur elektronicznych, związane między innymi z brakiem jednoznacznych i wiążących interpretacji przepisów prawa dotyczących wystarczalności przedmiotowych zabezpieczeń faktur elektronicznych (zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści).

5. Drastyczna przewlekłość postępowań sądowych gospodarczych. Terminy rozpraw wyznaczane w odstępie wielu miesięcy w efekcie czego m.in. postępowania egzekucyjne trwają latami.

6. Nastawienie wymiaru sprawiedliwości. który z założenia nastawiony jest przeciw przedsiębiorcy. Przykład z rzeczywistości: pracownik pobiera od klientów płatności na rzecz spółki, do czego nie był uprawniony. Na żądanie zwrotu nienależnie pobranych kwot (25 tys. zł) odpowiada wyimaginowanym roszczeniem o rzekome należności ze stosunku pracy (niepotwierdzone przez kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy). W efekcie, prokuratura, po przesłuchaniu kilkunastu klientów, którzy potwierdzają, że pracownik inkasował gotówkę w imieniu firmy, umarza postępowanie, uznając że pracownik być może miał rację zgłaszając swoje roszczenia. Po zaskarżeniu tej decyzji prokuratura wznawia postępowanie, ponownie przesłuchuje wszystkich świadków i uznaje żądanie zwrotu gotówki za nieistotne ponieważ "pracownik nie wiedział, że nie może dysponować gotówką pracodawcy" (cytat z uzasadnienia). Łączny czas obu postępowań - 2,5 roku. Efekt - potwierdzenie w świetle prawa, że w każdej chwili mienie pracodawcy może zostać przejęte przez pracownika wyłącznie na podstawie jego wyimaginowanych i nieudowodnionych roszczeń.