Czarna lista barier dla przetwórców tworzyw

Przepisy środowiskowe oraz REACH

Rejestracja REACH (Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals (WE) nr 1907/2006) nakłada na uczestników tzw. łańcucha dostaw obowiązek przekazywania informacji dotyczących niebezpiecznych właściwości substancji, zagrożeń dla zdrowia lub środowiska oraz stosowanych środków redukcji ryzyka. Wpisanie substancji na listę Substancji Wzbudzających Szczególne Obawy (SVHC) wiąże się z poważnymi utrudnieniami dla przetwórców w jej stosowaniu.

Przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego nakładają na przetwórców szereg obowiązków i ograniczeń, które bezpośrednio wpływają na koszt wyrobu. Polski przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych, eksportując swoje produkty, staje się mniej konkurencyjny na rynkach poza UE, gdzie tego rodzaju regulacje nie występują. Z drugiej strony, przemysł jest narażony na silną konkurencję wyrobów importowanych z Azji, gdzie tego rodzaju regulacje nie występują. Cła na obecnym poziomie nie są w stanie zatrzymać napływu tanich wyrobów spoza UE. Dodatkowo, obecne projekty regulacji REACH, które odnoszą się do substancji i mieszanin, a nie do wyrobów gotowych mogą spowodować wstrzymanie w Polsce i UE produkcji wyrobów z dodatkiem substancji z listy SVHC, takich jak np. DEHP, na rzecz nieskrępowanego importu tego rodzaju artykułów spoza UE, między innymi z Chin.

W ocenie PZPTS należy bardzo rozważnie wprowadzać substancje na listę SVHC, ponieważ wiąże się to z poważnymi utrudnieniami w ich stosowaniu. W przypadku niektórych wyrobów powoduje to poważne zakłócenia w produkcji oraz straty dla przedsiębiorców, którzy często nie mają możliwości zastosowania zamienników ze względu na ich brak na rynku, bądź dostępne zamienniki powodują znaczne pogorszenie opłacalności produkcji oraz właściwości wyrobów. Według przetwórców, w Polsce poziom ceł importowych na gotowe wyroby powinien rekompensować przynajmniej powyższe koszty, aby równoważyć szanse przedsiębiorców chociażby na rynku UE.