Czarna lista barier dla przetwórców tworzyw

Trudności w pozyskaniu surowców z odzysku odpadów komunalnych związane z niskim poziomem selekcji surowców wtórnych w Polsce

Przetwórcy tworzyw sztucznych czekają na zwiększony strumień surowców z recyklingu. W związku z niskimi poziomami selekcji tworzyw sztucznych pozyskiwanych z odpadów komunalnych w Polsce - w szczególności takich odpadów, jak butelki PET - przetwórcy stosujący ten materiał (między innymi w produkcji folii czy butelek PET), mają ograniczone możliwości wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu. Surowce, pochodzące w przeważającej większości z wtórnej selekcji z materiałów zmieszanych, odznaczają się znacznym zanieczyszczeniem organicznym. Powoduje to konieczność dodatkowego znacznego nakładu kosztów oraz użycia istotnych ilości detergentów w celu oczyszczenia i nadania temu materiałowi przydatności do produkcji, co także powoduje dodatkowe obciążenie środowiska naturalnego.

Przetwórcy apelują o poprawę systemu zarządzania odpadami (Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13.06.2013 roku oraz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 25.01.2013 roku) w celu podniesienia poziomów selekcji i recyklingu odpadów.

Poprawę sytuacji według przetwórców mogą spowodować jeszcze dalej idące zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz przepisach szczegółowych, które spowodują:

1. Uszczelnienie systemu przepływu odpadów od źródła do instalacji RIPOK, czy też recyklera, w tym także odpadów z tworzyw sztucznych, w celu wyeliminowania szarej strefy handlu dokumentami potwierdzającymi odzysk i recykling oraz wykluczenia z systemu organizacji odzysku, które nie realizują zadań poprawy funkcjonowania systemu zarządzania odpadami opakowaniowymi.

2. Podwyższenie dopłat do zbiórki surowców wtórnych w celu osiągnięcia poziomu, który przywróci opłacalność rzeczywistej zbiórki i recyklingu niektórych surowców, a w szczególności tworzyw sztucznych.

3. Skuteczniejszą weryfikację podmiotów, które są upoważnione do edytowania dokumentów potwierdzających odzysk oraz recykling.

4. Dalsze ukierunkowanie funkcjonowania organizacji odzysku w celu ograniczenia bezprzedmiotowej konkurencji pomiędzy nimi, na rzecz przejęcia zadań w sferze budowania sprawnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi oraz edukacji konsumentów.

5. Dalsze rozszerzenie odpowiedzialności podmiotów wprowadzających opakowania na rynek, w kontekście dbałości o wprowadzanie na rynek opakowań zdatnych do recyklingu.

6. Ograniczenie składowania odpadów z tworzyw sztucznych - między innymi poprzez wyższe opłaty za składowanie odpadów w procesie dojścia do całkowitego zakazu składowania w celu ich wykorzystania dla potrzeb recyklingu.