Czarna lista barier dla przetwórców tworzyw

Przetwórcy zgłaszają także postulaty do obecnej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Rozdzielenie kwestii odbioru odpadów oraz ich zagospodarowania. Korzystając z uregulowań obecnej, gminy mają możliwość organizowania przetargów wyłącznie na odbiór odpadów, jednakże jest mało prawdopodobne, aby korzystały z tej możliwości. Z punktu widzenia władz gminnych wygodniej jest załatwić organizację zagospodarowania odpadów jednym przetargiem. Trwałe rozdzielenie tych dwu elementów daje możliwość uczestniczenia w przetargu wszystkim podmiotom zajmującym się odbiorem odpadów i nie faworyzuje tych, którzy posiadają obok systemu odbioru, także instalacje zagospodarowania odpadów.

2. Ceny oferowane za zagospodarowanie odpadów w przetargach gminnych z gospodarstw domowych powinny zawierać cenę za odbiór odpadów oraz minimalną cenę Regionalnej Instalacji Pozyskiwania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z danego regionu. W konsekwencji wydaje się niezbędne, aby ceny zagospodarowania jednej tony odpadów przez RIPOK podawane były do wiadomości publicznej, co wykluczy przypadki, w których oferowano cenę na odbiór i zagospodarowanie odpadów niższą niż aktualna cena zagospodarowania odpadów przez RIPOK z danego regionu. Aby wzmocnić konkurencję pomiędzy instalacjami RIPOK obszarem, który obejmie możliwość przekazania odpadów do zagospodarowania w naszej ocenie powinno być województwo.

3. Obecne negatywne sygnały wskazują także na absolutną konieczność uszczelnienia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Jedynym rozwiązaniem wydaje się wzmocnienie kontroli, która uniemożliwiłaby wywożenie nieczystości na nielegalne składowiska oraz inne miejsca do tego nieprzeznaczone. W związku z tym, że ceny zagospodarowania przez RIPOK są istotnym elementem kosztu przedsiębiorstw odbierających odpady, można się spodziewać, że niektóre z nich podejmą próbę obniżenia kosztów w sposób niezgodny z intencjami ustawodawcy. Nowe regulacje prawne mają na celu przede wszystkim poprawę gospodarki odpadami i istotne obniżenie poziomów składowania odpadów, wobec tego należy uważnie monitorować przepływ odpadów, aby osiągnąć wymagane efekty.

4. W województwach istnieje obecnie różny poziom nasycenia i poziomu technologicznego instalacji RIPOK. W naszej ocenie dodatkowo premiowane powinny być instalacje bardziej zaawansowane technologicznie, gdzie frakcja odpadów zmieszanych pozostałych po procesie selekcji i przerobu jest najniższa. Z oczywistych względów instalacje, które osiągają lepsze wyniki w selekcji odpadów mają wyższe koszty funkcjonowania, co powoduje, że nie mają szans konkurować z instalacjami o prostszym systemie zagospodarowania.