Dobre wyniki Azotów w trudnym okresie dla chemii

Dobre wyniki Azotów w trudnym okresie dla chemii
Przedstawiciele Grupy Azoty mają prawo odczuwać satysfakcję, bowiem mimo trudnego otoczenia rynkowego wyniki finansowe spółki za trzeci kwartał są przyzwoite, co więcej - lepsze od oczekiwań rynku. Spółka zakończyła miniony kwartał pozytywnym wynikiem na działalności operacyjnej (EBIT), który wyniósł 2 mln zł (-9 mln zł r/r), oraz zyskiem netto w wysokości 9 mln zł (wobec 0,2 mln zł r/r). Zrealizowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom na poziomie blisko 2,3 mld zł (przy 2,2 mld zł r/r). Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za omawiany okres utrzymany został na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku i wyniósł 127 mln zł (wobec 111 mln zł w roku ubiegłym).

Gorzej przedstawiają się sumaryczne wyniki za trzy kwartały 2014 r. Choć Grupa Azoty zrealizowała w tym okresie przychody porównywalne do wyniku ubiegłorocznego - 7,3 mld zł wobec blisko 7,5 mld zł r/r, to w porównaniu do roku 2013 znacznie niższy był w tym okresie zysk EBIT - 287 mln zł (wobec 780 mln zł) oraz zysk netto - 244 mln zł (wobec 771 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).

- Zauważamy nieznaczny spadek rentowności EBITDA w segmencie nawozów (z 7 do 6 proc.), głównie wskutek trendu spadkowego cen sprzedaży kluczowych produktów nawozowych - komentuje wyniki Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty. - Na rynku dała się zauważyć korekta cen nawozów azotowych średnio około 8-9 proc. r/r. W przypadku siarczanu amonu jego nadpodaż na rynku światowym wpłynęła w sposób wyraźny na kształt cen które uległy obniżeniu o blisko 20 proc r/r. W zakresie nawozów wieloskładnikowych zaobserwowaliśmy podobny spadkowy trend cen, które uległy obniżeniu o średnio 13 proc. r/r, głównie wskutek spadków notowań nawozów NPK na rynkach światowych. Dodatkowo na tą sytuację miał wpływ planowany remont linii amoniaku w Policach (co skutkowało mniejszą produkcją tego półproduktu za analizowany kwartał). Pozytywne za to sygnały po stronie surowcowej wsparły wynik EBITDA - głównie w ślad za spadkami cen surowców energetycznych w tym gazu (spadek cen to 15 proc. r/r) i węgla (5-6 proc.) oraz energii elektrycznej (10-12 proc.) oraz surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych (fosforyty i sól potasowa spadły średnio aż o 25 proc.).

Segment tworzyw zanotował wzrost sprzedaży o blisko 18 mln zł w ujęciu kwartalnym, głównie dzięki efektom niższej bazy wolumenowej. Poziom rentowności EBITDA biznesu uległ poprawie wskutek spadków cen surowców energetycznych oraz znaczącemu obniżeniu cen metanolu; wpływ na to również miała większa produkcja kaprolaktamu (oraz poliamidu) oraz nieznaczny wzrost cen surowców ropopochodnych.

W przypadku segmentu chemii, wyższy zrealizowany poziom sprzedaży o 81 mln r/r, to efekt uwzględnienia wyników za pełny kwartał przejętej kopalni siarki w Grzybowie oraz wyższej sprzedaży wolumenowej mocznika do celów technicznych. Na poziomie rentowności EBITDA segment notuje poprawę wskaźnika (do 3 proc. z poziomu -1 proc. r/r), głównie w skutek poprawy po stronie surowcowej oraz lepszej koniunktury cenowej na rynku siarki granulowanej (przeznaczonej na eksport).


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8