Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2022 roku

Dobre wyniki finansowe Grupy…

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Azoty mierzyła się z wysokimi i dynamicznie zmieniającymi się cenami surowców do produkcji, głównie gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz presji surowcowej, Grupa Azoty osiągnęła dobre wyniki finansowe dzięki utrzymaniu produkcji nawozów na maksymalnym dostępnym poziomie przez cały pierwszy kwartał 2022 r., co jednocześnie pozwoliło zabezpieczyć pełną dostępność nawozów na rynku krajowym. Podobnie jak w IV kwartale 2021 roku, pozytywny wpływ na wyniki I kwartału br. miała również konsekwentna dywersyfikacja biznesów, dzięki której Grupa Azoty osiągnęła bardzo dobre wyniki wypracowane w segmentach pozanawozowych - Chemii i Tworzywach.

Grupa Azoty odnotowała w I kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,83 mld zł (zwiększenie o 3,47 mld zł w porównaniu z rokiem wcześniejszym) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,33 mld zł (wzrost o 930 mln zł r/r), osiągając marżę EBITDA na poziomie 19,6% (wyższą o 7,6 pp. r/r). Osiągnięty w I kwartale 2022 roku zysk netto wyniósł 882 mln zł i był o 796 mln zł wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Kluczowy wpływ na wyniki Grupy Azoty w I kwartale 2022 roku miały znacząco wyższe ceny kluczowych surowców produkcyjnych, w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu. Co istotne, obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, Grupa Azoty kontynuowała w I kwartale działania rozpoczęte w drugiej połowie 2021 roku, których celem było przekierowanie produktów na rynek krajowy, kosztem dostaw na rynki zagraniczne. Dzięki skierowaniu dodatkowych wolumenów nawozów na rynek krajowy, Grupa Azoty mogła w pełni odpowiedzieć na potrzeby polskich rolników przed szczytem sezonu aplikacyjnego. Należy wskazać, że każdy pierwszy kwartał roku to największy udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty, związany przede wszystkim z typową sezonowością sprzedaży nawozów mineralnych. Tendencje te zostały utrzymane również w I kwartale 2022 roku.

Dynamika wzrostowa występująca w przypadku surowców, dotyczyła również cen produktów nawozowych, chemicznych i tworzywowych. Wolumeny sprzedaży w segmencie Agro i Chemia  były niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, jednak wynikało to w przeważającej mierze ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, czyli z awarii energetyki w spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

W segmencie Tworzywa wolumen sprzedaży był na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie.

- Od dłuższego czasu otoczenie biznesowe, w którym funkcjonuje Grupa Azoty jest bardzo wymagające i ulega dynamicznym zmianom. Istotny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej miała obecna już od wielu kwartałów pandemia COVID-19, wciąż powodująca zaburzenia logistyczne oraz przerywanie łańcuchów dostaw. Do tego negatywnego oddziaływania dołączyły dynamiczny wzrost cen większości surowców i ograniczenia w ich dostępności, spotęgowane przez agresję Rosji na Ukrainę. Pomimo tych szczególnie wymagających warunków, we wszystkich segmentach biznesowych Grupa Azoty osiągnęła dodatnie wyniki EBITDA. Jednocześnie, w dobie rekordowych cen gazu utrzymywaliśmy produkcję nawozów azotowych na maksymalnym możliwym poziomie, zabezpieczając dostępność nawozów dla rolników przed szczytem sezonu aplikacyjnego - mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.


grupa-azoty-zaklad-police-impact-photo-2508-002-2
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Fot.: Grupa Azoty