Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2022 roku

Agro

W Segmencie Agro w I kwartale 2022 roku odnotowano wzrost cen niemal wszystkich surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Konsekwencją tych zmian był wzrost cen produktów nawozowych. Zarówno na ceny surowców, jak i produktów wpłynęła nowa sytuacja gospodarcza Europy determinowana agresją Rosji na Ukrainę, w dużej mierze skutkująca zachwianiem równowagi popytowo-podażowej w szczególności po stronie surowcowej, znacząco wpływając na bilans rynkowy dostępności produktów w szczycie sezonu nawozowego. Grupa Kapitałowa zrealizowała niższy wolumen sprzedaży, co było spowodowane głównie niższą produkcją nawozów wieloskładnikowych na skutek awarii kotłów energetycznych w spółce zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. W ujęciu skonsolidowanym te negatywne skutki finansowe zostały ograniczone dzięki podjęciu działań pozwalających na wykorzystanie w okresie awarii części surowców energetycznych tej spółki zależnej. Istotny udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty wynika z typowej dla nawozów mineralnych sezonowości i zwiększonego zapotrzebowania na nawozy pod aplikacje wiosenne w każdym pierwszym kwartale roku. Wpływ na segment Agro miały także ograniczenia importowe na nawozy produkowane w Rosji, jako skutek sankcji nałożonych w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę, a także ograniczenia lub wyłączenia produkcji nawozów u europejskich konkurentów Grupy. Segment Agro odnotował w I kwartale 2022 r. zwiększenie przychodów w stosunku do I kwartału 2021 r. (z 2 019 mln zł do 4 216 mln zł). W okresie I kwartału 2022 roku w obliczu ww. przestojów produkcyjnych producentów europejskich oraz ryzykownych zawirowań cen głównego surowca (gazu ziemnego) kluczowa dla dobrego wyniku segmentu Agro była realizowana strategia maksymalizacji poziomu własnej produkcji nawozów azotowych przy jednoczesnym utrzymywaniu cen produktów na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.

Chemia

W Segmencie Chemia odnotowano wzrost przychodów z 815 mln zł do 1 786 mln zł (tj. o 119,1% r/r), przy marży EBITDA na poziomie 21,1% (wyższej o 11,2 pp. r/r). W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen produktów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Największa dynamika wzrostu cen produktów segmentu dotyczyła NOXy, melaminy, mocznika na cele techniczne i siarki. Intensywny wzrost cen siarki to konsekwencja wzrostu cen ropy naftowej oraz problemów logistycznych związanych z rosyjskimi portami i ograniczeniami w dostawach przez porty Morza Czarnego. W przypadku melaminy wysokie ceny są pochodną wzrostów cen gazu ziemnego, analogiczna sytuacja dotyczyła cen NOXy. Ceny mocznika na cele techniczne również znajdowały się w trendzie wzrostowym, a agresja zbrojna Rosji na Ukrainę wywołała obawy o zakłócenia w dostawach. Wolumeny sprzedaży w niemal wszystkich grupach produktowych segmentu były niższe. Wynikało to przede wszystkim z opisanej przy Segmencie Agro awarii kotłów energetycznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i okresowym wstrzymaniu produkcji bieli tytanowej, NOXy i mocznika na cele techniczne. W pozostałych zakładach produkujących NOXy i mocznik (Puławy, Kędzierzyn) nie odnotowano negatywnych odchyleń wolumenów.

Tworzywa

W segmencie Tworzywa odnotowano wzrost przychodów (z 387 mln zł do 631 mln zł, tj. o 63,0% r/r) z przełożeniem na dodatnią marżę EBITDA (wzrost z 4,1% do 10,9%). W Segmencie Tworzywa odnotowano wzrost cen surowców produkcyjnych (benzen, fenol) oraz cen produktów. Popyt z rynków docelowych zastosowań był dobry, poza utrzymującymi się w sektorze motoryzacyjnym problemami z dostępnością mikroprocesorów skutkującymi czasowymi przerwami produkcji w zakładach motoryzacyjnych w Europie. Sytuację pogorszyła agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, w efekcie czego została zawieszona produkcja koncernów samochodowych w Rosji i istotnie ograniczona dostępność niektórych materiałów z kierunków wschodnich (m.in. pallad, nikiel, neon, wiązki kablowe, sadza), dostarczanych wcześniej przez Rosję i Ukrainę.

brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska