Kierunki odzysku tworzyw według ich zastosowań

Kierunki odzysku tworzyw według… W swoim corocznym raporcie poświęconym europejskiemu rynkowi tworzyw sztucznych stowarzyszenie PlasticsEurope przyjrzało się problemowi odzysku tworzyw sztucznych w poszczególnych sektorach przemysłu, w których tworzywa odgrywają główną rolę.

W polu zainteresowania PlasticsEurope znalazły się opakowania, folie rolnicze, motoryzacja, przemysł elektryczny i elektroniczny oraz budownictwo. Wnioski są interesujące.

Opakowania
Ze wszystkich zastosowań dla tworzyw sztucznych, najdłużej obecne w procesach odzysku są opakowania, a ich udział w całej ilości zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych wynosi ok. 63 proc. Nie dziwi więc, że większość materiału odzyskanego w recyklingu pochodzi właśnie z opakowań. Obecnie w Europie 40 proc. butelek i folii jest poddawane recyklingowi mechanicznemu. Recyklingowi poddaje się tez ponad 90 proc. skrzynek i pudełek. Ilość innych tworzyw mieszanych poddawanych recyklingowi jest wciąż niewielka i wynosi w Europie poniżej 10 proc. Ogółem recykling ze zbiórki zużytych opakowań wzrósł w2008 r. do średnio 29 proc. w porównaniu z 28 proc. w 2007 r. Wartość docelowa na rok 2008 wynosiła wedle dyrektywy opakowaniowej 22,5 proc.


Jeśli chodzi o całkowity recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych według krajów, to poziom wyższy niż zakładane w dyrektywie opakowaniowej 22,5 proc. osiągnęły następujące państwa: Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Luksemburg, Belgia, Szwajcaria, Włochy, Malta, Niemcy, Czechy, Austria, Słowacja, Polska, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia i Łotwa. Granicy obowiązującej w dyrektywie opakowaniowej nie osiągnęły natomiast: Portugalia, Francja, Węgry, Rumunia, Bułgaria oraz Cypr.

Folie rolnicze
Odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z rolnictwa, takie jak np. folie do przechowywania kiszonki, to dobre źródło materiału do recyklingu mechanicznego, ponieważ zawierają one tylko kilka rodzajów tworzyw, głównie poliolefin. Zazwyczaj są one jednak zanieczyszczone ziemią, co stanowi wyzwanie zarówno techniczne jak i finansowe dla recyklingu i odzysku efektywnego ekonomicznie i ekologicznie. Branżowe organizacje EuPC i EuPR uczestniczyły w projekcie LabelAgriWaste współfinansowanym ze środków europejskich. Celem tego projektu było opracowanie zintegrowanego podejścia do zbierania, pobierania próbek i oznakowywania rolniczych odpadów z tworzyw sztucznych.

Motoryzacja
Udział materiału odzyskiwanego w procesach recyklingu samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji wzrósł w 2008 r. do wartości niespełna 10 proc. Firma Volkswagen otrzymała nawet nagrodę za opracowany przez siebie proces SiCon, polegający na mechanicznym odzyskiwaniu użytecznych surowców wtórnych z pozostałości złomowanych samochodów. Zakłady wykorzystujące tę technologię są obecnie budowane i uruchamiane w Holandii i Austrii.

Przemysł elektryczny i elektroniczny
Ograniczenia dla recyklingu w sektorze elektrycznym i elektronicznym wynikają przede wszystkim ze stopnia złożoności wyrobów, a także stosowania w nich wielu materiałów w sposób, który znacznie utrudnia i zwiększa koszty ich sortowania. Przykładem rozwijającej się gałęzi recyklingu w branży elektrycznej i elektronicznej są wewnętrzne okładziny lodówek. Dla większości tego rodzaju odpadów najlepszą metodą jest przetwarzanie termiczne z odzyskaniem surowca podstawowego lub energii. Niestety nie ma dokładnych danych na temat rzeczywistych ilości zużytych sprzętu elektronicznego. Szacuje się, że pewne ilości są eksportowane poza Europę.

Budownictwo
Tworzywa sztuczne wykorzystywane w budownictwie są przeznaczone do użytkowania przez długi czas, tak więc są źródłem dużej ilości odpadów. Niemniej jednak recykling w tej branży rozwija się. Dla przykładu w 2008 r. poddano recyklingowi 16 proc. rur, czyli o 3 proc więcej niż w roku wcześniejszym.