Plastics Europe i EuPC inaugurują europejski system certyfikacji Operation Clean Sweep

Plastics Europe i EuPC inaugurują…

Plastics Europe, europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych oraz Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) ogłosiły uruchomienie zharmonizowanego europejskiego systemu certyfikacji będącego częścią programu Operation Clean Sweep (OCS). Dodanie nowego narzędzia do zestawu instrumentów OCS jest milowym krokiem w dążeniu do całkowitego zatrzymania przedostawania się granulatu tworzyw sztucznych do środowiska.

Wycieki granulatu do ekosystemów są niedopuszczalne, ale pomimo prowadzenia standardowych kontroli środowiskowych, bezpieczeństwa i zarządzania jakością mogą się niestety zdarzyć na każdym etapie zarządzania granulatem. Program Operation Clean Sweep, opracowany po to, aby pomóc firmom w walce z wyciekami granulatu do środowiska, zapewnia zestaw najważniejszych rekomendacji i narzędzi do osiągnięcia tego celu.

Pierwszy w historii europejski system certyfikacji w zakresie zarządzania granulatem, uruchomiony w lutym tego roku, przyczyni się do dalszego zwiększenia efektywności programu Operation Clean Sweep m.in. dzięki zharmonizowanym procesom i procedurom kontrolowania oraz dokumentowania strat granulatu w całym łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych.

Nowo powstały system certyfikacji umożliwi wszystkim sygnatariuszom i pozostałym firmom mającym do czynienia z granulatem ocenę i ilościowe określenie stopnia realizacji zobowiązania OCS. Wyznaczy jednolite minimalne wymagania (w oparciu o 6 filarów deklaracji OCS), których spełnienie będzie regularnie kontrolowane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne. Spis firm objętych certyfikacją będzie widoczny w ogólnodostępnym rejestrze online, a efekty wdrażania systemu będą przedstawiane w corocznych raportach, uwzględniających m.in. szacunkowe dane dotyczące wycieków.

- Uruchomienie europejskiego systemu certyfikacji OCS to ważny krok w kierunku wzmacniania oddziaływania programu Operation Clean Sweep i wspierania naszych firm członkowskich oraz ich partnerów z łańcucha wartości w zapobieganiu wyciekom granulatu. Producenci tworzyw sztucznych są w pełni zaangażowani we wdrażanie certyfikacji we własnych europejskich zakładach i zachęcają do tego wszystkich swoich partnerów - mówi Hervé Millet, dyrektor ds. klimatu i produkcji w Plastics Europe.

- Dzięki systemowi certyfikacji OCS możemy walczyć z problemem wycieków granulatu za pomocą praktycznych narzędzi. Zapobieganie wyciekom wymaga zmian kultury i organizacji, a od teraz będziemy w stanie wskazać jasne i konkretne działania podejmowane w celu zatrzymania wycieków do środowiska na etapie rozmaitych procesów produkcyjnych - przygotowania masterbatchy (mieszanek), compoundingu czy przetwarzania - dodaje Geoffroy Tillieux, dyrektor techniczny European Plastics Converters.

Europejski system certyfikacji OCS został opracowany pod kierownictwem komitetu nadzorczego złożonego z wielu różnych interesariuszy - decydentów, jednostek certyfikujących i przedstawicieli przemysłu, z uwzględnieniem dodatkowych rekomendacji zebranych w drodze konsultacji społecznych. Proces wdrażania systemu będzie monitorowany i doskonalony, aby zapewnić jak największą skuteczność w dążeniu do celu, jakim jest całkowite zatrzymanie przedostawania się granulatu tworzyw sztucznych do środowiska.