Prawo na papierze

Prawo na papierze
Czy na produkcji opakowań można zrobić interes? Można i to niezły. Nic więc dziwnego, że w Polsce powstaje coraz więcej zakładów produkcyjnych i recyklingu. Jak wskazują prognozy rynek ten w naszym kraju czeka wielki boom. Niemniej, aby rozpocząć działalność w branży należy sprostać rosnącym wymaganiom prawnym, narzucanym między innymi przez Unię Europejską. Zdaniem specjalistów ze Stowarzyszenia Papierników Polskich nie będzie to łatwe. Wielu producentów będzie zmuszonych poszukać innych rozwiązań pakowania swoich produktów, odchodząc od tworzyw sztucznych, na rzecz na przykład opakowań z tektury.

Podstawowym europejskim aktem prawnym dotyczącym opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi jest obecnie Dyrektywa 94/62/WE. Została ona opublikowana w dzienniku urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu z 31 grudnia 2004 roku. Dla członków UE stanowi ona wzorzec do przyjęcia własnych rozwiązań. Wprowadza minimalne wymagania jakim powinny odpowiadać opakowania, jak również wskazuje rozwiązania legislacyjne, które zapobiegałyby zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Powyższy akt prawny stara się, aby wprowadzone rozwiązania nie ograniczyły funkcjonowania wspólnego rynku. Dlatego spotykamy się z sytuacją, że jeśli opakowanie zostanie zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii to wówczas może być dopuszczone np. na rynek Polski.

Rodzime dostosowania
W wyniku negocjacji przedakcesyjnych Polska uzyskała okres przejściowy na uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu opakowań. Proponuje się tutaj datę 31 grudnia 2007 roku. Należy się jednak spodziewać, że wobec zmieniających się wymagań termin ten zostanie przesunięty na 2012 lub nawet 2014 rok. Niemniej decyzja musi zostać podjęta do końca przyszłego roku. Obowiązujące postanowienia dyrektywy 94/62/WE zostały oczywiście przeniesione na grunt prawa polskiego ustawą „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych”. Jej zapisy określają zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Duży nacisk położono także na sposoby zapobiegania powstawania odpadów oraz możliwości ich odzysku. Polski przedsiębiorca branży opakowań zobligowany jest ponadto ustawami z dnia 11 maja 2001 roku „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami” oraz „O opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U.01.63.639) . W drugim roku obowiązywania tych ustaw wprowadzonych do nich kilka istotnych zmian. Zawarto je w tzw. ustawie "czyszczącej" z dnia 19 grudnia 2002 roku „O zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U.03.7.78). Pierwsze z nich miały zastosowanie od stycznia 2004 roku, jednakże większość weszła w życie od 7 lutego 2003 roku.

Czytaj więcej: Prawo 234