Recyklerzy tworzyw sztucznych w Europie walczą o wystarczającą ilość odpadów

Recyklerzy tworzyw sztucznych…

Co dzieje się z zebranymi odpadami tworzyw sztucznych? Niewielka ilość dostępnych posortowanych odpadów tworzyw sztucznych negatywnie wpływa na działalność zakładów recyklingu tworzyw sztucznych w całej Europie, stanowiąc przeszkodę w osiągnięciu celów wyznaczonych przez Unię Europejską.

- Sytuacja ta może spowolnić przejście na w pełni cyrkularny obieg tworzyw sztucznych - powiedział Ton Emans, prezes Plastics Recyclers Europe - Polityka UE i rozwój sytuacji na świecie przyczyniły się do ogromnych inwestycji w możliwości recyklingu tworzyw sztucznych na kontynencie, ponieważ w 2020 roku branża recyklingu tworzyw sztucznych zainwestowała 1,5 mld euro. Przekłada się to na 1,1 mln ton dodatkowych zainstalowanych mocy produkcyjnych w porównaniu z poprzednim rokiem. W sumie od 2017 roku inwestycje wyniosły 4,9 mld euro. Jednak bez stabilnych, wysokiej jakości materiałów wejściowych, wysiłki branży na rzecz osiągnięcia nowych celów recyklingu mogą zostać spowolnione. Solidna infrastruktura sortowania i zbiórki jest niezbędna, aby zwiększyć stabilne surowce dla europejskich recyklerów - dodał Emans.

Jest to o tyle zaskakujące, że od kilku lat w Europie odnotowuje się spadek eksportu odpadów z tworzyw sztucznych, a firmy zajmujące się recyklingiem sukcesywnie zwiększają zainstalowane moce przerobowe, odnotowując znaczny, bo aż 60% wzrost w ciągu 4 lat.

Zakaz importu odpadów wprowadzony przez Chiny oraz wzmocnienie kontroli w kontekście Konwencji Bazylejskiej i decyzji OECD w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów umożliwiły ciągły spadek ich eksportowanych ilości z 3 Mt w 2014 r. do 1 Mt w 2021 r. Pomimo tych zmian i niezależnie od wzrostu cen posortowanego materiału spowodowanego rosnącymi cenami materiałów pochodzących z recyklingu, obecnie do recyklerów nie trafiają znaczne dodatkowe ilości odpadów.

Przy 9 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych zbieranych w celu sortowania (z łącznej ilości 30 mln ton) zwiększenie zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu pozostaje jednym z kluczowych działań w Europie. Pozostała część - 21 Mt - jest spalana lub składowana na wysypiskach. Co więcej, statystyki wskazują na 20 Mt różnicy pomiędzy ilością wytwarzanych odpadów, a ilością odpadów wprowadzanych na rynek.

Podważenie tych danych ma zatem zasadnicze znaczenie dla stworzenia ekonomii skali dla polimerów poddanych recyklingowi oraz dla uwolnienia tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu ze składowisk i spalarni. Plastics Recyclers Europe wzywa do przejrzystego raportowania na temat zbierania i wytwarzania odpadów, aby umożliwić mapowanie brakujących ilości w celu poprawy zarządzania nimi po zakończeniu fazy użytkowania.