Rozporządzenie REACH na Forum Ekologicznym w Toruniu

Rozporządzenie REACH na Forum… REACH na półtora miesiąca przed zakończeniem rejestracji wstępnej: konsorcja, założenia i aktualne fakty - przybliżenie tego zagadnienia było jednym z tematów odbywającego się w ubiegłym tygodniu w Toruniu Forum Ekologicznego. Zagadnienie przedstawili Andrzej Krześlak i Marcela Palczewska-Tulińska z Centrum ds. REACH. Patronem medialnym Forum był serwis Plastech.pl.

Ubiegłotygodniowe Forum poświęcone było realizacji przez polską branżę chemiczną ogólnoświatowego Programu "Responsible Care" oraz istotnym aspektom implementacji prawodawstwa unijnego do krajowych wymogów prawa ekologicznego. Forum Ekologiczne jest to bowiem coroczne spotkanie kadry menedżerskiej zakładów chemicznych, dystrybucyjnych i recyklingowych oraz pracowników naukowych, administracji państwowej, a także ekspertów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska.

Tym razem podczas jego trwania wiele miejsca poświęcono rozporządzeniu REACH.

Ustanawia ono nowy system w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rejestracja wstępna jest pierwszym krokiem w jedenastoletnim procesie, który ma na celu wprowadzenie do tego systemu substancji aktualnie występujących na rynku UE.

Rejestracja wstępna substancji rozpoczeła się 1 czerwca, a zakończy 1 grudnia 2008 r. Ocenia się, że wymóg dotyczący rejestracji obejmie około 30 tys. substancji. Obejmie ona zestawienie i ocenę niebezpiecznych właściwości substancji oraz warunki jej bezpiecznego stosowania; przedłożenie tych informacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) oraz wniesienie stosownej opłaty rejestracyjnej.

V Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Rejestracja wstępna jest dokonywana nieodpłatnie i nie powoduje obowiązku utrzymywania produkcji lub importu substancji. Należy jednak pamiętać, że do 1 czerwca 2018 r. przedsiębiorstwo, które jej dokonało będzie stanowić część forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) i może być zmuszone do aktywnego udziału w pracach SIEF. Ponadto może mieć zobowiązania finansowe związane ze swoją substancją.

- Jeśli chodzi o obowiązek rejestracji to podlegają mu tzw. substancje wprowadzone, produkowane lub importowane w ilości większej niż 1 tona rocznie. Import oznacza tu sprowadzanie substancji spoza obszaru UE i EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Norwegię, Liechtenstein, Islandię - tłumaczyli przedstawiciele z Centrum ds. REACH.

Czytaj więcej:
Prawo 464