Rozporządzenie REACH na Forum Ekologicznym w Toruniu


Substancje wprowadzone to według starego prawa, tzw. istniejące, czyli substancje zamieszczone w Europejskim Wykazie Komercyjnie Istniejących Substancji EINECS.

Substancje wprowadzone to także według starego prawa, m.in. substancje, które przynajmniej raz w ciągu 15 lat poprzedzających wejście w życie rozporządzenia REACH zostały wyprodukowane na terytorium Wspólnoty lub krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r. lub w dniu 1 maja 2004 r., lecz nie zostały wprowadzone do obrotu przez producenta lub importera.

Wreszcie trzeci rodzaj substancji wprowadzonych, to te, które były wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty lub w krajach przystępujących do Unii Europejskiej 1 stycznia 1995 r. lub 1 maja 2004 r. przed wejściem w życie rozporządzenia, przez producenta lub importera i były uznane za zgłoszone zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, lecz nie spełniały definicji polimeru zawartej w rozporządzeniu.

Jak wspomniano rejestracja wstępna odbywa się od 1 czerwca 2008 roku do 1 grudnia 2008 r.

W celu skorzystania z przepisów przejściowych każdy potencjalny rejestrujący substancję wprowadzoną w ilości co najmniej 1 tony rocznie, w tym bez ograniczeń półprodukty, przekłada Agencji wszystkie związane z nią informacje: nazwę substancji - w tym numery EINECS i CAS lub, jeżeli nie są one dostępne, inne kody identyfikujące - własne imię i nazwisko, a także w stosownych przypadkach, imię i nazwisko oraz adres swojego przedstawiciela; przewidywany termin rejestracji i zakres wielkości obrotu; nazwę substancji w tym numery EINECS i CAS lub, jeżeli nie są one dostępne, inne kody identyfikujące.

- Pozostało już mniej niż 50 dni do zakończenia procedury rejestracji wstępnej - przypominali Andrzej Krześlak i Marcela Palczewska-Tulińska z Centrum ds. REACH.

Co stanie się jeśli ktokolwiek zaniecha tej czynności? Otóż sankcje mogą być poważne.

Jeśli ktokolwiek zaniecha rejestracji wstępnej wówczas straci prawo do okresów przejściowych w rejestracji, wynikających z zakresu tonażowego oraz rodzaju substancji. Nie dostanie też wykazu przedsiębiorstw zgłaszających tę samą substancję, więc straci możliwość rozeznania, z kim znajdzie się w Pre-SIEF, SIEF, a następnie w konsorcjum. Ponadto wraz z nadejściem końca terminu rejestracji wstępnej będzie musiał wycofać się z produkcji oraz importu substancji nie zgłoszonej w rejestracji wstępnej.

Na tym jednak konsekwencje się nie kończą.

Kolejne sankcje to natychmiastowe zarejestrowanie w sposób pełny substancji jeszcze przed 1 grudnia 2008 r. Jeśli przedsiębiorca w dalszym ciągu będzie prowadził działalność związaną z produkcją lub importem substancji po terminie rejestracji wstępnej, to narazi się na ryzyko znacznie poważniejszych kar: od zakazu prowadzenia działalności aż do sankcji prawno-finansowych przewidzianych w kodeksie karnym.

Czytaj więcej: Prawo 234 Konferencje 199