Spółka Joint Venture Orlen-Basell uruchomiła działalność


Ponadto zawarto szereg umów pomiędzy JV a spółkami z grupy kapitałowej Basell, a także Joint Venture a PKN ORLEN i spółkami z grupy kapitałowej koncernu. Znaczna liczba z tych kontraktów reguluje współpracę pomiędzy Joint Venture oraz podmiotami zależnymi PKN ORLEN. Na ich mocy spółki grupy ORLEN będą świadczyć na rzecz J V usługi niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności instalacji wniesionych jako wkład koncernu.

Umowa pomiędzy Joint Venture oraz Basell Polyolefins Company N.V./S.A. uprawnia JV do sprzedaży, a firmę Basell do zakupu - na zasadach wyłączności - określonych kategorii poliolefin produkowanych przez nowy podmiot.
Przedmiotem kolejnych dwóch umów są dostawy dla JV surowców do produkcji-propylenu i etylenu przez PKN ORLEN. Przewiduje ona, iż koncern zobowiązany jest
dostarczać na rzecz Joint Venture propylen i etylen produkowane przez istniejący obecnie zakład oraz przyszłe instalacje produkcji monomerów w Płocku.
Stosowne umowy regulują, także dostawy niezbędnych ilości usług, mediów, materiałów i urządzeń ze strony PKN ORLEN w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania produkcji JV. Na ich mocy koncern zobowiązany jest traktować tę spółkę nie mniej korzystnie niż innych odbiorców.

Realizacja umowy z 30.09.2002 r uwarunkowana była trzema postanowieniami zawieszającymi: podpisaniem umów handlowych, uzyskaniem aprobaty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i koniecznością pozyskania dla planowanych inwestycji satysfakcjonującego finansowania. Ostatni z warunków spełniony został 24 lutego gdy grupa banków międzynarodowych, w skład której wchodzą The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., KBC Finance Ireland oraz Société Générale, podpisała tzw. mandate and underwriting letter ("Mandate Letter") zawierajacy potwierdzenie warunków, na których powyższe banki wyraziły gotowość zapewnienia na rzecz spółki joint venture środków finansowych.

"Będą one przeznaczone na realizację przedsięwzięcia polegającego w głównej mierze na budowie nowych instalacji do produkcji poliolefin. Zapewnią one zdolności wytwórcze w zakresie polipropylenu w technologii Spheripol na poziomie 400 tys ton, a polietylenu HDPE w technologii Hostalen w ilości 320 tys. ton rocznie" – stwierdziła Małgorzata Wiśniewska-Hińcza, Wiceprezes Zarządu JV ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Produkcja nowych obiektów pomoże zaspokoić potrzeby szybko rozwijającego się rynku. Dzięki temu przedsięwzięciu w I połowie 2005 roku uruchomiona zostanie w Polsce jedyna wytwórnia produkująca polietylen HDPE, obecnie dostępny na rynku krajowym wyłącznie poprzez import.

Spółka JV jest obecnie w trakcie procesu rejestracji docelowej nazwy. Intencją wspólników jest by nosiła ona nazwę BASELL ORLEN Poliolefins sp. z o.o.

Biuro Prasowe PKN ORLEN

Czytaj więcej: Poliolefiny 92 Sprzedaż 136