Wrogie przejęcie Grupy Azoty niemożliwe

Wrogie przejęcie Grupy Azoty niemożliwe
W związku ze zwołaną przez PiS nadzwyczajną sesją Rady Miasta Tarnowa dotyczącą sytuacji w Grupie Azoty przedstawiciele spółki opublikowali w czwartek stanowisko w sprawie ostatnich doniesień o możliwości przejęcia firmy przez rosyjski Acron.

Najważniejszym punktem oświadczenia GA jest zapewnienie, iż nie istnieje obecnie możliwość wrogiego przejęcia spółki. Jednym z powodów jest konsekwentna realizacja strategii wzrostu wartości rynkowej spółki, co oznacza podrożenie jej akcji do poziomu utrudniającego zakup dużych ich pakietów.

- Podstawowym celem tak ukształtowanej Grupy Kapitałowej w perspektywie długoterminowej jest maksymalizacja jej wartości dla akcjonariuszy, co odzwierciedla przyjęta przez zarząd i radę nadzorczą spółki strategia do 2020 roku - czytamy w oświadczeniu. - Jej efektem będzie uzyskanie przez Grupę Azoty trwałej pozycji jednego z trzech największych producentów nawozów na rynku europejskim przy zapewnieniu maksymalizacji zwrotu z powierzonego kapitału oraz przy ciągłym wzroście jej kapitalizacji rynkowej. Osiągnięcie tego celu w ocenie zarządu spółki zdecydowanie zapobiega wrogiemu przejęciu przez jakikolwiek podmiot. Realizowany wzrost wartości spółki w sposób znaczący podraża zakup jej akcji, co w istotny sposób wpływa na możliwość wrogiego przejęcia, który przecież wiąże się z zakupem dużych pakietów akcji.

Ważnym punktem stanowiska jest refleksja dotycząca ostatnich informacji nt. nabywania akcji Azotów przez spółki zależne Acronu.

- Pragniemy przypomnieć, że zarząd spółki podtrzymuje swoją opinię z odpowiedzi na wezwanie Acronu, w której wyraził sprzeciw wezwaniu, "bowiem nie odzwierciedla ono wartości godziwej spółki i nie uwzględnia strategii długoterminowej". Zarząd spółki nadal stoi na stanowisku, "iż uzyskanie przez Acron kontroli nad spółką może negatywnie wpłynąć na realizację starannie opracowanej strategii, dotychczas konsekwentnie i skutecznie wdrażanej”. Dla obrony tego stanowiska zarząd Grupy Azoty wprowadził skuteczne mechanizmy formalno–prawne dokonując właściwych i zgodnych z prawem oraz akceptowanych przez pozostałych akcjonariuszy zmian w statucie spółki hamujących i eliminujących niepożądane zachowania potencjalnych wrogich inwestorów. Zawarty w statucie mechanizm redukcji głosów na Walnym Zgromadzeniu, posiadanych ponad 20 proc. próg dla akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa daje gwarancję bezpiecznej realizacji celów strategicznych spółki.

Przedstawiciele Azotów podkreślają, iż decydujący głos w sprawie decyzji operacyjnych i strategicznych spółki posiada Skarb Państwa. Zdaniem zarządu spółki gwarancją stabilnego wzrostu firmy jest stanowisko MSP z 13 czerwca br., w którym Ministerstwo uznało, iż spółka ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Oparcie w MSP pozwoliło także na przygotowanie długookresowego planu inwestycyjnego. W tym roku zostały podjęte decyzje o realizacji w ciągu najbliższych 3 lat inwestycji w tarnowskiej spółce o wartości ponad 600 mln zł. Inwestycje te wpisują się w długofalową strategię spółki do 2020 roku zakładającą łączne nakłady inwestycyjne na poziomie 7 mld zł we wszystkich spółkach Grupy Azoty.

Plan rozwoju Grupy zakłada także "alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i poza granicami kraju. Spółka obecnie realizuje i zamierza kontynuować inwestycje w bazę produkcyjną i dystrybucyjną w Polsce, których celem będzie rozwój rentownych linii produkcyjnych, poprawa efektywności kosztowej produkcji oraz wprowadzenie portfela produktów chemicznych nowej generacji".

Konkludując, przedstawiciele firmy zapewniają, iż spółka jest należycie zabezpieczona przed wrogim przejęciem, a "jej obecna wartość rynkowa w wyniku przeprowadzonych działań konsolidacyjnych i przygotowane projekty rozwojowe powodują, że wszelkie próby jej przejęcia stały się bardzo kosztowne i biznesowo nieracjonalne".

Dlatego też przedstawiciele firmy z niepokojem obserwują powstały w ostatnich tygodniach szum informacyjny i apelują o wstrzemięźliwość w sądach oraz o nieferowanie pochopnych opinii.

Grupa Azoty osiąga roczne przychody na poziomie ok. 11 mld zł i zatrudnia ponad 13 tys. pracowników. W ciągu ostatniego roku spółka odnotowała przyrost wartości o ponad 2 mld złotych, tj. o ok. 37 proc.Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8