Wyroby gumowe przeznaczone do kontaktu z żywnością: charakterystyka surowców, metody badań (cz. 1)

Kauczuki

 • PN-ISO 1795:2015-12 Kauczuk surowy, naturalny i syntetyczny - Pobieranie próbek i dalsze procedury przygotowawcze; w niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę pobierania kauczuku surowego w belach, blokach lub z opakowań i dalsze postępowanie przy pobieraniu próbek do przygotowania próbek do badań chemicznych i fizycznych.
 • PN-ISO 249:2015-12 Kauczuk naturalny - Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń; w niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę oznaczania zawartości zanieczyszczeń w kauczuku naturalnym; metoda nie jest odpowiednia do oznaczania zanieczyszczenia powierzchniowego.
 • PN-ISO 2453:2001 Kauczuk butadienowo-styrenowy z polimeryzacji emulsyjnej - Oznaczanie zawartości związanego styrenu - Metoda współczynnika załamania światła; opisano metodę polegającą na skorelowaniu zmierzonego współczynnika załamania światła wyekstrahowanej próbki z tablicą współczynników załamania światła w zależności od zawartości styrenu, wyrażonej ułamkiem masowym w procentach.
 • PN-ISO 247:1996 (norma wycofana) Kauczuk - Oznaczanie zawartości popiołu; podano 2 metody oznaczania zawartości popiołu w kauczukach, mieszankach gumowych i wulkanizatach: metodę A - spalania próbki w tyglu oraz metodę B - spalania próbki w obecności kwasu siarkowego; opisano wymienione metody badania, podając zasady metod, stosowany odczynnik (tylko dla metody B), aparaturę, sposób przygotowania próbki do badań, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oraz protokół badania.
 • PN-ISO 248:1996 (norma wycofana) Kauczuki - Oznaczanie zawartości substancji lotnych; podano 2 metody oznaczania zawartości wilgoci i innych substancji lotnych w kauczukach: metodę gorących walców i metodę suszarkową; opisano wymienione metody badania, podając zasady metod, aparaturę, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników, dokładność obliczeń oraz protokół badania.
 • PN-C-04298:1982 (norma wycofana) Kauczuki syntetyczne - Oznaczanie zawartości organicznych kwasów i mydeł; przedmiotem normy jest metoda oznaczania zawartości organicznych kwasów (wolnych kwasów) w kauczukach syntetycznych otrzymywanych w procesie polimeryzacji emulsyjnej.
 • PN-C-05052:1987 (norma wycofana) Kauczuki syntetyczne - Oznaczanie zawartości oleju; stosowana do badania syntetycznych kauczuków butadienowo-styrenowych i butadienowych stereoregularnych modyfikowanych olejem kauczuków syntetycznych; badanie polega na ekstrakcji kauczuku mieszaniną alkoholowo-toluenową, oznaczeniu ekstraktu, zawartości wolnych i związanych kwasów organicznych i antyutleniaczy; podano: odczynniki, próbki, wykonanie, protokół badań.
 • PN-C-05067:1991 (norma wycofana) Kauczuki syntetyczne - Oznaczanie zawartości stabilizatora typu dwufenylo-p-fenylenodwuamin (Wingstay 200); metoda stosowana do badania kauczuków syntetycznych butadienowo-styrenowych polegająca na ekstrakcji stabilizatora mieszaniną alkoholowo-toluenową lub alkoholem etylowym i kolorymetrycznym oznaczeniu w ekstrakcie powstałej masy barwnych związków.
 • PN-C-05053:1978 (norma wycofana) Kauczuki - Oznaczanie rozpuszczalności; przedmiotem normy są metody oznaczania rozpuszczalności kauczuków w rozpuszczalnikach organicznych.
 • PN-C-05058:1985 (norma wycofana) Kauczuki syntetyczne - Oznaczanie zawartości akrylonitrylu; opisano metodę półmikrooznaczania zawartości związanego akrylonitrylu w kauczukach syntetycznych będących produktem polimeryzacji butadienu z akrylonitrylem.
 • ASTM-D5667-21 Standard Test Method for Rubber From Synthetic Sources - Total and Water Soluble Ash.
 • ASTM-D5668-21 Standard Test Methods for Rubber From Synthetic Sources - Volatile Matter.
 • ASTM-D5774-95(2019) Standard Test Methods for Rubber - Chemical Analysis of Extractables.
 • ASTM-D5775-95(2019) Standard Test Method for Rubber - Determination of Bound Styrene in Styrene Butadiene Rubber by Refractive Index.

Wymienione normy ASTM zastąpiły normę ASTM-D1416 Test Methods for Rubber from Synthetic Sources - Chemical Analysis, wycofaną w 1996 r.

shutterstock-1061230274
Fot.: Shutterstock

Napełniacze

 • BN-79/6048.02 ark. 00-12 Sadza. Metody badań (postanowienia ogólne, pobieranie próbek, oznaczanie: strat suszenia, zawartości popiołu, zawartości ekstraktu acetonowego, pozostałości na sicie, pH zawiesiny wodnej, gęstości nasypowej, liczby jodowej, zawartości części lotnych, liczby absorcji ftalanu dibutylu, śladowych stężeń manganu, zawartości miedzi, powierzchni właściwej sadzy).
 • ASTM-D1506-15R20 Standard Test Methods for Carbon Black - Ash Content.
 • ASTM-D1509-18 Standard Test Methods for Carbon Black - Heating Loss.
 • ASTM-D1510-21 Standard Test Method for Carbon Black - Iodine Adsorption Number.
 • ASTM-D1512-15BR20 Standard Test Methods for Carbon Black - pH Value.
 • ASTM-D1513-05(2017) Standard Test Method for Carbon Black, Pelleted - Pour Density.
 • ASTM-D1514-15R20 Standard Test Method for Carbon Black - Sieve Residue.
 • ASTM-D2414-21 Standard Test Method for Carbon Black - Oil Absorption Number (OAN).
 • ASTM-D5805-00(2019) Standard Test Methods for Rubber - Determination of Carbon Black in Masterbatches.
 • BN-69/6064-03 Jasne napełniacze aktywne typu krzemionek i krzemianów - ogólne metody badań.
 • BN-73/7011-02/102 Kaoliny dla przemysłu gumowego - Kaolin KOG - Wymagania.
 • BN-73/7011-02/103 Kaoliny dla przemysłu gumowego - Kaolin FPW - Wymagania.
 • BN-76/7011-02/105 Kaoliny dla przemysłu gumowego - Kaolin KOM - Wymagania.