Zawarcie porozumienia zbiorowego w ZAT S.A.


W zakresie BHP i opieki zdrowotnej.

W zakresie BHP i opieki zdrowotnej inwestor zobowiązał się m.in. do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, diagnozowania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, prowadzenia na dotychczasowym poziomie „opieki zdrowotnej” (kompleksowe badania), także prowadzenia szkoleń oraz utrzymania służb ratownictwa chemicznego, straży pożarnej i Społecznej Inspekcji Pracy.

W pakiecie zawarto zapisy obowiązujące dłużej niż 5 letni okres gwarancji. Dotyczą one corocznych odpisów na ZFŚS oraz wydłużenia ochrony wieku przedemerytalnego – w tych przypadkach obowiązywać będzie 10 lat gwarancji. Za obowiązujące na czas nieokreślony uznano prawo zasiadania w Radzie Nadzorczej co najmniej jednego przedstawiciela załogi wybieranego w trybie określonym przez Związki ZAT S.A. Podobnie na czas nieokreślony obowiązywać będą zapisy ZUZP, do czasu wynegocjowania nowego.

W odniesieniu do spółek zależnych ZAT S.A. (10 podmiotów z udziałem ZAT S.A.) inwestor zobowiązał się, w terminie do 2 miesięcy po objęciu akcji ZAT S.A., do podjęcia w spółkach zależnych negocjacji zapisów dotyczących warunków pracy i płacy (w ramach istniejących układów zbiorowych pracy lub regulaminów) celem ich modyfikacji z uwzględnieniem, w miarę możliwości, istotnych postanowień pakietu socjalnego, którym objęci zostali pracownicy ZAT S.A. Strony ustaliły, że w okresie 5 lat od daty podpisania umowy, w zakresie zatrudnienia pracowników spółek zależnych obowiązywać takie same zasady, jak pracowników ZAT S.A. Ponadto inwestor zagwarantował, w okresie 5 lat, nie prowadzenie działań mogących pogorszyć sytuację pracowników spółek i dołożenie starań celem nie dopuszczenia do ich upadłości lub likwidacji. W przypadku przekazywania pracowników do tworzonych nowych „spółek” i przy niepowodzeniu takiego przedsięwzięcia (np. upadłość, likwidacja) uzgodniono, że pracownicy ci będą z powrotem przyjęci do ZAT S.A.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8