Azoty Police zawieszają ofertę publiczną

Azoty Police zawieszają ofertę…

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. podjął wczoraj uchwałę w sprawie zawieszenia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Spółka argumentuje swoją decyzję możliwością wystąpienia ewentualnych ryzyk dla inwestorów wynikających z aktualnego stanu prawnego dotyczącego prawa pierwokupu akcji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługującego wobec Spółek posiadających nieruchomości rolne. Ustawodawcza procedura nabycia akcji przez KOWR może uniemożliwić rejestrację praw do akcji oferowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz dopuszczenie ich do obrotu. Spółka będzie monitorować sytuację na rynku kapitałowym oraz ewentualne zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie kwestii związanych z uprawnieniami KOWR. Zarząd Spółki wznowi proces oferty akcji nowej emisji w trzecim kwartale 2019 r.

- Projekt Polimery Police stanowi kluczową inwestycję, której kontynuacja stanowi naturalną ścieżkę realizacji długoterminowych planów rozwoju Grupy Azoty. Zakładamy powrót do procesu oferty publicznej w trzecim kwartale 2019 roku. Jednocześnie będziemy z uwagą śledzić zmiany w otoczeniu regulacyjnym oraz sytuację na rynku kapitałowym - mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Grupa Azoty Police jest właścicielem nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, KOWR działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo odkupu akcji emitowanych przez spółkę posiadającą nieruchomości rolne (po rejestracji akcji w KRS, każdy z inwestorów obejmujących akcje winien zawiadomić KOWR, który w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia może odkupić akcje nowej emisji od inwestora). 26 kwietnia 2019 roku przyjęto nowelizację ww. ustawy (akt prawny oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw), która zmieni obowiązujące procedury związane m.in. z uprawnieniami KOWR.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym spółce przez KDPW, w obecnym stanie prawnym oraz w stanie prawnym, jaki znajdzie zastosowanie wobec spółki po wejściu w życie opisanej powyżej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, istnieje ryzyko odmowy rejestracji PDA w KDPW (co uniemożliwi wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie). W konsekwencji, w okresie oczekiwania na rejestrację oferowanych akcji w KDPW oraz oczekiwania na decyzję KOWR, inwestorzy nie mieliby możliwości dokonywania obrotu PDA ani akcjami oferowanymi. Ponadto zastosowanie niewłaściwej procedury dotyczącej uprawnień KOWR wynikających z obowiązującej ustawy może skutkować unieważnieniem całej emisji, czego nie można wykluczyć z związku z wątpliwościami interpretacyjnymi.

- Zdecydowaliśmy o zawieszeniu oferty publicznej Grupy Azoty Police z uwagi na czynniki legislacyjno-prawne, mogące w naszej ocenie narazić potencjalnych inwestorów na istotne ryzyka, których w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym prawa pierwokupu akcji oferowanych nie jesteśmy w stanie wykluczyć. W opinii zarządu, w najlepszym interesie zarówno akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, jak i samej spółki jest czasowe zawieszenie przeprowadzenia oferty do momentu, kiedy obowiązujące regulacje prawne umożliwią realizację uprawnień KOWR bez ryzyka związanego z brakiem obrotu na GPW prawami do akcji oferowanych oraz ryzyka ewentualnej nieważności emisji Akcji Serii C - dodaje Wojciech Wardacki.

Zarząd Grupy Azoty Police podjął decyzję o zawieszeniu oferty działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7 NWZ Spółki z 26 kwietnia. Według postanowień NWZ, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiłoby w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda).

- Planowane w III kwartale 2019 roku wznowienie procesu prowadzenia oferty akcji i ukończenie oferty w II połowie 2019 roku nie wpłynie na harmonogram realizacji Projektu Polimery Police - uzupełnia prezes Grupy Azoty.

Kluczowymi wydarzeniami w ostatnich miesiącach dla Projektu Polimery Police było podpisanie umowy z koncernem Hyundai Engineering dotyczącej kompleksowej realizacji projektu i zawarcie listu intencyjnego z Grupą Lotos w zakresie potencjalnego zaangażowania kapitałowego koncernu do kwoty 500 mln zł. Spółki z Grupy Azoty podpisały także porozumienie o współpracy inwestycyjnej z Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, dotyczące potencjalnej inwestycji kapitałowej koreańskich koncernów współfinansującej Projekt Polimery Police w wysokości 130 mln USD.

Projekt Polimery Police ma wzmocnić zaangażowanie Grupy Azoty Police oraz Grupy Azoty w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową oraz umożliwi dywersyfikację przychodów i ograniczy wpływ na sytuację spółki sezonowych wahań popytu na niektóre obecnie oferowane produkty. Inwestycja ma także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki - może istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocnić niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Foto: Grupa Azoty


Czytaj więcej:
Giełda 150
Rynek 1087
Prawo 455

Produkcja i sprzedaż polipropylenu w trzech
 

Aktualizacja

Produkcja i sprzedaż polipropylenu w trzech typach: homopolimery, kopolimery typu impact i kopolimery typu random.

Polska, 72-010 Police, Kuźnicka 1
brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska

Reportaże

Forum