Dobry początek 2018 roku dla BASF

Środki pieniężne wykorzystywane w działalności inwestycyjnej wyniosły 4 mld euro w porównaniu z kwotą 6,5 mld euro w 2016 r. Płatności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 4 mld euro i były niższe od kwoty z poprzedniego roku (4,1 mld euro). Wolne przepływy pieniężne w wysokości 4,8 mld euro były o 34% niższe niż w roku poprzednim. Wskaźnik kapitału własnego wyniósł 44,1% (2016: 42,6%). Zysk netto zmniejszył się o 2,9 mld euro do 11,5 mld euro.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,10 euro

BASF zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 3,10 euro za akcję, o 0,10 euro wyższą niż w poprzednim roku. W związku z tym akcja BASF ponownie oferowałaby atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 3,4% w oparciu o cenę akcji 91,74 euro na koniec roku 2017. Łącznie na rzecz akcjonariuszy zostałaby wypłacona kwota 2,8 mld euro.

Rozwój działalności w regionach

Na temat rozwoju działalności w regionach Bock wypowiedział się następująco: - Szczególnie cieszy nas nasz silny wzrost w Azji, gdzie zwróciły się nasze inwestycje dokonane w ostatnich latach. Dzięki wyższym marżom i zwiększonym wolumenom udało nam się podwoić zysk w Azji do 2,2 mld euro, w związku z czym jest to najbardziej rentowny region dla BASF.

W Europie wzrost gospodarczy nabrał rozpędu. Wartość EBIT wzrosła tu o 31% do 4,7 mld euro. Ten wysoki wzrost wynikł przede wszystkim z wyższego zysku w segmentach chemikaliów oraz ropy naftowej i gazu. Chociaż wzrost w Stanach Zjednoczonych był początkowo spowolniony na początku 2017 r., w ciągu roku uległ poprawie. W Ameryce Północnej spółka BASF zwiększyła EBIT z 1,1 mld euro do 1,2 mld euro. Wartość EBIT w Ameryce Południowej, Afryce i Bliskim Wschodzie spadła z 432 mln do 335 mln euro.

Rozwój portfolio produktów BASF

W przeszłości przedsiębiorstwo BASF podjęło ważne decyzje o dodaniu do swojego portfolio działalności odnotowujących szybki rozwój i odpornych na cykle koniunkturalne. W 2018 r., segment rozwiązań dla rolnictwa zostanie wzmocniony dzięki nabyciu istotnych części działalności Bayer z sektora nasiennictwa i herbicydów. - Będą one stanowić znakomite uzupełnienie naszej dobrze ugruntowanej i odnoszącej sukcesy działalności BASF w zakresie ochrony roślin, jak również naszej działalności w dziedzinie biotechnologii. Wprowadzimy własne aktywa na kluczowe rynki rolne w branży nasiennictwa, co pozwoli nam również szybciej wdrożyć wyniki naszych badań w zakresie nasiennictwa - dodał Bock.

BASF chce nabyć w tym roku globalną działalność Solvay z segmentu poliamidów. Rozszerzy to asortyment tworzyw konstrukcyjnych BASF dla branży transportowej, budowlanej i produktów konsumpcyjnych oraz poprawi dostęp przedsiębiorstwa do surowców. Ponadto przedsiębiorstwo spodziewa się lepszego dostępu do ważnych wzrastających rynków w Azji i Ameryce Południowej.

- Jednakże dokonujemy również zbycia różnych działalności, jeżeli uważamy, że mogą one osiągać większe sukcesy w innej konstelacji - stwierdził Bock. Na przykład spółka BASF przeniosła pod koniec września 2017 r. swoją branżę chemikaliów dla przemysłu skórzanego do grupy Stahl, wiodącego producenta chemikaliów technologicznych dla wyrobów skórzanych. W zamian, BASF posiada obecnie 16-procentowy udział w grupie Stahl.