Dobry początek 2018 roku dla BASF

Dobry początek 2018 roku dla… Po udanym roku obrotowym 2017, BASF dobrze rozpoczął rok 2018. - W zeszłym roku osiągnęliśmy znaczny wzrost i udało nam jeszcze bardziej zwiększyć rentowność. Ponadto położyliśmy solidny fundament pod przyszły rozwój naszego przedsiębiorstwa - zarówno pod względem ludzi jak i strategii - powiedział Dr Kurt Bock, Przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE podczas prezentacji Sprawozdania Rocznego za rok 2017 w Ludwigshafen.

W czwartym kwartale 2017 r. Grupa BASF zaksięgowała sprzedaż w wysokości 16,1 mld euro, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z tym samym kwartałem w roku 2016. Ceny wzrosły o 9%. Wolumeny sprzedaży BASF wzrosły o 4%; przyczyniły się do tego wszystkie segmenty z wyjątkiem ropy naftowej i gazu. Natomiast negatywny wpływ walutowy był znacznie wyższy i obniżył obroty ze sprzedaży o 5%. W czwartym kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 58% w ujęciu r/r do 1,9 mld euro. Znaczny wzrost przychodów w segmentach wyrobów chemicznych, rozwiązań dla rolnictwa, ropy naftowej i gazu oraz innych zrekompensował ich spadek w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz produktów uszlachetniających.

W wielu krajach świata w 2017 r. nastąpiło przyspieszenie działalności gospodarczej. - Skorzystaliśmy z korzystnej koniunktury i wyraźnie zwiększyliśmy nasze obroty ze sprzedaży i zyski za rok 2017 w porównaniu z poprzednim rokiem - stwierdził Bock. Dzięki wysokiemu popytowi spółka BASF osiągnęła wyższe wolumeny sprzedaży we wszystkich działach i znacznie zwiększyła rentowność. Przyczyniły się do tego również wyższe ceny, szczególnie w segmencie wyrobów chemicznych. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż BASF wzrosła o 12% do 64,5 mld euro. Czynnikiem, który się do tego przyczynił było nabycie pod koniec 2016 r. firmy Chemetall oferującej spersonalizowane rozwiązania w zakresie obróbki powierzchniowej metali.

Jeszcze bardziej wzrósł zysk BASF, o ok. jedną trzecią. Przedsiębiorstwo uzyskało zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 8,3 mld euro, z czego znaczna kwota pochodzi z segmentu wyrobów chemicznych. Wyższe marże i wolumeny w obszarach podstawowych substancji chemicznych i półproduktów z nawiązką rekompensują niższe marże w niektórych obszarach specjalizacji BASF. Zysk w sektorze produktów chemicznych, który obejmuje segmenty Chemikalia (Chemicals), Produkty Uszlachetniające (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions) był znacznie wyższy, niż w poprzednim roku. Zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 7,3 mld euro, co stanowi wzrost o 26% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zysk na akcję wzrósł z 4,42 do 6,62 euro, co stanowi wzrost o 50%. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 6,44 euro, w porównaniu z 4,83 euro w poprzednim roku.

Poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprawiły się o 1,1 mld euro r/r, do 8,8 mld euro w 2017 r. Wynika to ze wzrostu dochodu netto o 50%, do kwoty 6,1 mld euro. W odróżnieniu od poprzedniego roku, zmiana wysokości kapitału obrotowego netto zmniejszyła wysokość przepływów pieniężnych. W dużym stopniu wynikało to z zamrożenia, z przyczyn operacyjnych, środków pieniężnych w zapasach i należnościach.

Czytaj więcej: