Dyrektywa single-use plastics coraz bliżej

Dyrektywa single-use plastics…

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie nowych środków zaproponowanych przez Komisję w celu rozwiązania problemu odpadów morskich u jego źródeł, w odniesieniu do 10 produktów z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na naszych plażach oraz do porzuconych narzędzi połowowych.

Wczorajsze porozumienie opiera się na wniosku dotyczącym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, który Komisja przedstawiła (zob. Plastech; 04.06.2018) w maju w ramach pierwszej na świecie kompleksowej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych przyjętej na początku tego roku, w celu ochrony obywateli i środowiska przed zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu i innowacji. Nowe przepisy są częścią szerzej zakrojonych działań na rzecz przekształcenia Europy w bardziej zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętym w grudniu 2015 r. planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki nim europejskie przedsiębiorstwa i konsumenci odegrają rolę światowego lidera w zakresie produkcji i stosowania zrównoważonych rozwiązań alternatywnych umożliwiających uniknięcie powstawania odpadów morskich i zanieczyszczania oceanów, i przyczynią się do rozwiązania problemu o globalnych skutkach.

- Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze ambitne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego ograniczenia produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Przyczyni się ono w sposób istotny do ochrony naszych obywateli i planety. Europejczycy są świadomi, że odpady z tworzyw sztucznych są ogromnym problemem, a UE jako całość wykazała się odwagą w jego rozwiązywaniu, co czyni z nas światowego lidera w walce z odpadami morskimi z tworzyw sztucznych. Równie ważne jest, że wraz z uzgodnionymi dzisiaj rozwiązaniami wprowadzamy nowy model biznesowy oparty na obiegu zamkniętym i wskazujemy drogę ku bardziej zrównoważonemu rozwojowi gospodarki - oznajmił Wiceprzewodniczący Frans Timmermans, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

- Rozwiązanie problemu tworzyw sztucznych jest koniecznością. Rozwiązując go, tworzymy jednocześnie nowe możliwości w obszarze innowacji, konkurencyjności i miejsc pracy. Będziemy je omawiać z przedstawicielami sektora na forum sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych. Dzięki osiągniętemu dzisiaj porozumieniu udowadniamy, że Europa dokonuje wyboru inteligentnego pod względem ekonomicznym i z uwagi na środowisko, oraz że zmierza w kierunku nowej gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu - stwierdził z kolei wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność.

- W sytuacji, gdy w jednym roku przynosisz rybę do domu w plastikowej torbie, a w następnym roku przynosisz plastikową torbę w rybie, należy działać skutecznie i szybko. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie pomiędzy Parlamentem a Radą. Wykonaliśmy zdecydowany krok w kierunku zmniejszenia ilości przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych krążących w naszej gospodarce, naszych oceanach, a wreszcie w naszych organizmach - podkreślił Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa.

Nowa dyrektywa UE w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych przewiduje różne środki mające zastosowanie do różnych kategorii produktów. W przypadku gdy istnieją dla nich łatwo dostępne i przystępne cenowo zamienniki, produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu. Zakaz będzie miał zastosowanie do plastikowych patyczków kosmetycznych, sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków do balonów, produktów z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych oraz pojemników na żywność i napoje wykonanych z polistyrenu ekspandowanego. W przypadku innych produktów nacisk kładzie się na ograniczenie ich wykorzystania poprzez ograniczenie zużycia krajowego; na wymogi dotyczące projektowania i etykietowania; oraz nałożenie na producentów obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami i ich usuwania.

Wstępne porozumienie musi zostać teraz formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Po zatwierdzeniu nowa dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i państwa członkowskie będą musiały dokonać jej transpozycji w ciągu dwóch lat.

Raport JRC