Dyrektywa w sprawie odpadów opakowaniowych – odpowiedzialność branży

Rola współpracy i odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron

Samo wdrożenie nowych technologii nie wystarczy  do osiągnięcia założeń, postawionych na 2030 rok. Koordynacja w całym łańcuchu wartości ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego wdrożenia technologii, które są zgodne z trzema wyzwaniami R (Reduce, Reuse, Recycle) określonymi w dyrektywie PPWD do 2030 r. To holistyczne podejście wymaga integracji aspektów środowiskowych, strategii marketingowych marki i wskazówek dla konsumentów skoncentrowanych na bardziej zrównoważonej przyszłości. Kluczowe znaczenie ma projektowanie produktów i opakowań, które nie tylko przemawiają do świadomych konsumentów, ale także zwiększają wartość marki. Ponadto projekty te muszą być przyjazne dla użytkownika, zapewniając łatwość użytkowania pod względem trzech R. Ostatecznym celem jest zaspokojenie potrzeb konsumentów poprzez oferowanie produktów, które są nie tylko funkcjonalne, ale także przyjazne dla środowiska, spełniając w ten sposób cele PPWD i przyczyniając się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

065-masterpress

Osiągnięcie ambitnych celów nakreślonych przez PPWD będzie zatem wymagało rewizji doktryny Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta" (ROP). Zgodnie z nią to właśnie na producentów nałożony jest obowiązek zarządzania wpływem ich produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Aby jednak skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z zasadą trzech "R", potrzebne jest podejście bardziej integracyjne. Wymaga to równego podziału odpowiedzialności i kosztów w całym łańcuchu wartości, w tym między organami regulacyjnymi i konsumentami.

Takie podejście uwzględnia fakt, że każde ogniowo w cyklu życia produktu – od producentów opakowań i firm etykietujących po sektory transportu, handlu detalicznego, konsumentów i recyklingu – odgrywa istotną rolę w śladzie środowiskowym produktów. Dlatego też każde ogniwo w łańcuchu powinno być odpowiedzialne za projektowanie odpowiednich rozwiązań.

Europa, choć przewodzi zmianom regulacyjnym, takim jak PPWD, nie jest osamotniona na tej drodze. Na całym świecie różne regiony wdrażają podobne zmiany regulacyjne, podkreślając znaczenie zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu wartości. Europa, dzięki swojej postępowej polityce, może ustanowić precedens i stać się liderem w osiąganiu bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska standardów przemysłowych. Powołując się na przykłady z całego świata i ucząc się na ich podstawie może udoskonalić swoje strategie i promować  holistyczne podejście oparte na współpracy oraz wzywać do odpowiedzialności za środowisko.

086-masterpress

Wnioski

Osiągnięcie wyznaczonych przez PPWD celów na 2030 r. zależy od opracowania elastycznych rozwiązań, które można dostosować do różnorodnych potrzeb regulacyjnych, technologicznych i kulturowych, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Potrzebna jest uszczegółowiona strategia, uwzględniająca unikalne otoczenie regulacyjne, ciągły rozwój technologiczny i praktyki kulturowe różnych regionów.

Aby skutecznie poruszać się po tych zawiłościach, niezbędna jest wspólna odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości. Oznacza to wyjście poza tradycyjną doktrynę Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) i promocję współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym producentami, sprzedawcami detalicznymi, konsumentami i sektorami recyklingu, przy jednoczesnym zapewnieniu zaangażowania organów regulacyjnych i konsumentów.

Droga do osiągnięcia celów PPWD do 2030 r. jest wieloaspektowa i wymaga harmonijnego powiązania wspólnej odpowiedzialności, zespołowego wysiłku i nieustannych innowacji. Przyjmując te zasady i rozumiejąc, że dzięki innowacjom recykling będzie się ciągle rozwijał, możliwe jest stworzenie zrównoważonej przyszłości, która zaspokoi różnorodne potrzeby i utoruje drogę do globalnego zarządzania ochroną środowiska.

gabriel-magdaleno-masterpress
Autor - Gabriel Magdaleno, dyrektor sprzedaży eksportowej, Masterpress

Reportaże

Forum