Dywersyfikacja działalności pozytywnie wpłynęła na wyniki finansowe Grupy Azoty w 2021

Dywersyfikacja działalności…

Grupa Azoty odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 15,90 mld zł (zwiększenie o 5,38 mld zł r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,95 mld zł (o 624 mln zł więcej niż rok wcześniej), osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,2% (niższą o 0,4 p.p. r/r). Zysk netto osiągnięty w 2021 roku w wysokości 634 mln zł był o 279 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największy wkład do skonsolidowanego wyniku EBITDA, wypracowanego w IV kwartale 2021 roku przez Grupę Azoty, wniósł Segment Chemia, który odnotował najlepsze wyniki w historii Grupy Kapitałowej.

Rok 2021 charakteryzował się rekordowym poziomem obrotów i porównywalnym z rokiem wcześniejszym poziomem marży EBITDA. Głównymi czynnikami kształtującymi wyniki Grupy Azoty w tym okresie były ceny produktów oraz wysokie koszty surowców do produkcji nawozów, głównie gazu ziemnego, a także surowców do produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów.

Segment Nawozy był odpowiedzialny za 55% łącznych przychodów i 40% wyniku EBITDA. Największą rentowność wypracował Segment Chemia, który na poziomie wyniku EBITDA niemal zrównał się z Segmentem Nawozy, w efekcie znakomitych wyników IV kwartału. Segment Tworzywa odnotował dodatnią, niemal 10% marżę EBITDA.

Pomimo obserwowanych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców i produktów, wyraźnie odczuwalne było ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19. W IV kwartale 2021 roku Grupa Azoty wypracowała, w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego, wyższe przychody (o 2 749 mln zł, wzrost o 100,5%) oraz wynik EBITDA (o 561 mln zł, wzrost o 175,3%).

Negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miało utworzenie odpisu aktualizującego wartość majątku trwałego w Segmencie Tworzywa (zdarzenie o charakterze niepieniężnym) przez spółkę zależną, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W wyniku odpisu, skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Azoty uległ zmniejszeniu o kwotę 289 mln zł. Zgodnie Polityką Rachunkowości, dokonanie odpisu nie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA. 

- Strategiczna dywersyfikacja biznesów Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umożliwiła wypracowanie w 2021 roku bardzo dobrych wyników finansowych, co ważne w obliczu niesprzyjających, wymagających warunków rynkowych i makroekonomicznych. Rok 2021 to przede wszystkim okres nienotowanych wcześniej, rekordowych cen surowców i ich duża zmienność. To również gwałtowny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2. IV kwartał 2021 to czas wzrostu cen większości produktów Grupy na rynkach europejskich i światowych, wywołany przez gwałtowne i bardzo dynamiczne podwyżki cen głównych surowców do produkcji - w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu i propylenu. Wszystko to wykreowało niespotykany wcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji oraz istotnie podniosło ryzyko prowadzenia działalności produkcyjnej i finansowej w europejskim sektorze chemicznym, co mogliśmy obserwować u pozostałych europejskich producentów. W obliczu dużych zmian makroekonomicznych i rynkowych, Grupa Azoty w 2021 roku ugruntowała swoją silną pozycję na krajowym rynku nawozowym, utrzymywała produkcję bez ograniczeń, a ceny nawozów oferowanych w Polsce należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. Było to możliwie m.in. dzięki zabezpieczeniu części kosztów surowców poprzez realizacje transakcji zakupu po cenach ustalanych z wyprzedzeniem. Szczególnie cieszą osiągnięcia segmentów pozanawozowych - głównie Segmentu Chemia oraz Segmentu Tworzywa - które były źródłem już blisko 60% wartości EBITDA. W latach ubiegłych proporcja ta była odwrotna na rzecz Segmentu Nawozy. W otoczeniu makroekonomicznym obserwowaliśmy wyraźne oznaki ożywienia gospodarczego i wzrostu popytu, szczególnie w Segmencie Chemia. W październiku, po wielomiesięcznych pracach, Grupa Azoty przyjęła nową Strategię w horyzoncie do 2030 roku z kluczowym projektem "Zielone Azoty". Dokument ten jest planem konkretnych działań w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej, a istotna część tych projektów jest już w fazie realizacji - mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Nawozy

Segment Nawozy osiągnął w 2021 r. przychody w wysokości 8 767 mln zł w stosunku do 6 364 mln zł rok wcześniej. Pomimo istotnego wzrostu przychodów, odnotowano duży wzrost kosztów, co przełożyło się w konsekwencji na niższą marżę EBITDA w wysokości 8,8% (w 2020 roku wyniosła 12,9%). Segment znajdował się pod silną presją historycznie wysokich cen gazu, a czynnik ten determinował wysoką dynamikę wzrostu cen nawozów. Ten globalny trend był dodatkowo wzmocniony zachwianiem bilansu popytowo-podażowego w efekcie znaczących ograniczeń podaży na rynku Unii Europejskiej wynikających z czasowego wyłączania lub ograniczania produkcji przez producentów europejskich. Należy podkreślić, że Grupa Kapitałowa Grupa Azoty nie wstrzymywała ani nie ograniczała produkcji nawozów na swoich instalacjach w 2021 roku. W ujęciu ilościowym sprzedaż nawozów w 2021 roku była niższa o 4,7%, a spadek ten dotyczył głównie mocznika - z uwagi na wprowadzony od sierpnia zakaz stosowania na cele rolnicze mocznika bez inhibitora lub otoczek biodegradowalnych - oraz nawozów NPK. Przeciętny wzrost cen nawozów w 2021 roku w relacji do roku wcześniejszego, zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami na rynku, wyniósł 43,9% i wynikało to ze znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Warte podkreślenia, że ceny gazu ziemnego w tym okresie wzrosły o 298,0% w ujęciu r/r. Wyniki IV kwartału 2021 roku były lepsze w porównaniu do IV kwartału 2020 roku, zarówno na poziomie przychodów (wzrost o 1 403 mln zł), jak i EBITDA (wzrost o 186 mln zł), przy nieznacznym wzroście marży EBITDA (o 1,2 p.p. r/r).

brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska