Grupa Azoty po ZWZA

Grupa Azoty po ZWZA
Podczas wtorkowego walnego zgromadzenia akcjonariusze Grupy Azoty rozdysponowali zysk netto za zeszły rok. Kwotę 44,1 mln zł podzielono na dwie części, z których większa, wynosząca 24,3 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy. Resztę, tj. 19,8 mln zł, przeznaczono na wypłatę dywidendy - w przeliczeniu na jedną akcję wypłata wyniesie 20 gr. Dzień dywidendy, według którego ustala listę uprawnionych akcjonariuszy wyznaczono na 18 czerwca, zaś dzień wypłaty dywidendy - na 9 lipca br.

Podczas ZWZA akcjonariusze zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok ubiegły oraz udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom zarządu i rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie wyraziło również zgodę na udzielenie przez spółkę na rzecz bydgoskiej firmy Purinova Sp. z o.o. odpłatnej, niewyłącznej i nie dającej się przenieść licencji na zastosowanie know-how dotyczącego efektywnego sposobu wyodrębniania mieszaniny kwasów jedno- i dwukarboksylowych z surowego produktu utleniania cykloheksanu.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8