Innowacje respektujące środowisko

- Oprócz opracowywania ''nowych tworzyw'' BASF koncentruje się również na innowacyjnych metodach recyklingu. W 2018 r. koncern uruchomił projekt pod nazwą ChemCycling™, dzięki któremu odpady z tworzyw sztucznych mają szansę stać się nowym surowcem dla przemysłu chemicznego.

- Proszę sobie wyobrazić, że co roku recyklingowi nie poddaje się aż 200 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Spora część tego wolumenu nie nadaje się do recyklingu mechanicznego, ląduje na wysypiskach lub w najlepszym razie odzyskuje się jej kaloryczność. Dlatego uważamy, że istotnym uzupełnieniem recyklingu mechanicznego jest recykling chemiczny, który stanowi kolejną próbę zamknięcia obiegu w obszarze tworzyw sztucznych zmieszanych. W wyniku recyklingu chemicznego odpady tworzywowe w procesie termochemicznym przekształcane są w surowce wtórne, powstaje olej pirolityczny nadający się do wyko

rzystania w przemyśle chemicznym jako alternatywna baza surowcowa do wyrobu nowych produktów. Zaletą tej metody recyklingu jest możliwość przetwarzania zmieszanych i zanieczyszczonych strumieni odpadów z tworzyw. Warto podkreślić, że produkty powstałe z wykorzystaniem oleju pirolitycznego są nie do odróżnienia od produktów konwencjonalnych, dzięki czemu można wykorzystywać je nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii z tego rodzaju odpadów można produkować komponenty motoryzacyjne, wyroby medyczne, a nawet opakowania do żywności.

Z myślą o rozwoju tej obiecującej technologii BASF uruchomił w 2018 r. własny projekt pod nazwą ChemCycling™. Wraz z partnerami zewnętrznymi specjalnie powołana badawcza grupa projektowa pracuje nad dalszym rozwojem i usprawnieniem procesu produkcji oleju pirolitycznego z mieszanych odpadów tworzywowych oraz opon. Istotnym aspektem tych starań jest opracowanie katalizatorów odpowiednich do nowej technologii przetwarzania. Mają one bowiem zapewnić uzyskiwanie wysokiej jakości oleju pirolitycznego, pomimo różnic w składzie poszczególnych partii odpadów z tworzyw sztucznych poddawanych procesowi recyklingu chemicznego. Katalizator pierwszej generacji jest już stosowany w zakładzie pirolizy norweskiego partnera BASF, spółki Quantafuel. Naukowcy z obu firm prowadzą prace rozwojowe, korzystając z eksperckiej wiedzy i wysokiej wydajności laboratoriów badawczych spółki zależnej BASF, hte z Heidelbergu, a także z możliwości obliczeniowych superkomputera BASF.

p383-chemcycling-project-1

- Koncern wytycza sobie ambitne cele nie tylko w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, ale również w kwestiach dotyczących odpowiedzialnego biznesu. Jednym z takich celów jest zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych.

- Zgodnie z filozofią naszej firmy, działalność biznesowa powinna równoważyć trzy aspekty: dbałość o wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Nasza firma wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także chętnie podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Warto podkreślić, że kwestie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu takie jak różnorodność i integracja (Diversity & Inclusion) są głęboko zakorzenione w wartościach BASF, stanowiąc podstawę naszej organizacyjnej tożsamości.

Jeśli chodzi o udział kobiet w rozwoju naszej firmy, to już w 2015 r. BASF postawił sobie za cel zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych z 22 do 24% do 2021 r., co udało się osiągnąć nawet wcześniej, bo już na koniec 2019 r. Ale nie spoczywamy na laurach, ponieważ udział ten z roku na rok jest konsekwentnie zwiększany. Cel został zrewidowany i chcielibyśmy, aby do 2030 r. odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosił 30% w globalnej strukturze BASF.

Jak to się ma do sytuacji w BASF Polska? Otóż okazuje się, że jako lokalna organizacja wyprzedzamy w osiąganiu tego wskaźnika BASF globalnie. Kobiety stanowią u nas 33% wszystkich pracowników, a wśród dyrektorów lub szefów działów znajduje się 36% kobiet. Przypomnę również, że od 2018 r. na czele BASF Polska stoi Katarzyna Byczkowska, która jako pierwsza kobieta została dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału koncernu. 

Wspieranie różnorodności to oczywiście nie tylko dążenie do zrównoważonej proporcji ze względu na płeć. To m.in. również wspieranie różnorodności ze względu na wiek, a dzięki temu umożliwianie międzypokoleniowego dialogu, wymiany doświadczeń i włączania w spektrum dyskusji wielu punktów widzenia, co jest niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Moje najmłodsze koleżanki i koledzy mają 20 lat, a najstarsi 67; to bardzo wzbogacające doświadczenie, móc pracować w tak zróżnicowanym środowisku. Warto podkreślić, że dzięki stosowaniu systemu określonych przedziałów płacowych na poszczególnych poziomach stanowisk, w firmie nie występuje zjawisko tzw. luki płacowej.

Jednym z niedawnych przedsięwzięć BASF Polska w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu było podpisanie pod koniec ubiegłego roku Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej, są działania związane z tworzeniem i wspieraniem różnorodności w miejscach pracy.

- Czy pani zdaniem zmienia się postrzeganie kobiet, szczególnie w branżach dotychczas postrzeganych jako ''męskie''? 

- Stereotyp o branży chemicznej jako zdecydowanie ''męskim'' segmencie gospodarki na szczęście odchodzi w niepamięć. Tak jak w każdej innej branży liczą się przede wszystkim kompetencje, umiejętności i otwarty umysł, a te są niezależne od płci. Jeśli przyjrzymy się statystykom, to w ostatnich 3 latach udział kobiet wśród studentów uczelni technicznych ustabilizował się na poziomie 37% (dekadę temu było to około 30%), a największy odsetek kobiet studiujących na uczelniach technicznych wybiera właśnie kierunki chemiczne. 

W Polsce odnotowuje się największy wśród krajów OECD odsetek absolwentek kierunków ścisłych, technicznych i z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych (STEM1) - jest ich prawie 44%, co znacznie przewyższa średnią OECD wynoszącą 31%. Naturalną zatem koleją rzeczy więcej kobiet pojawia się w tych obszarach zawodowych, do których te studia przygotowują. Takie są fakty i na ich podstawie można stwierdzić, że wiele się zmienia, co jest ściśle związane z przemianami kulturowymi ostatnich 30 lat. Osobiście bardzo mnie również cieszy, że zmienia się postrzeganie kobiet przez same siebie. I jest to zdecydowanie dobry kierunek. 

Rozmawiał: Jacek Leszczyński

Dr Agata Kruszec to koordynatorka zespołu rozwoju rynku, menedżerka projektów i ambasadorka zrównoważonego rozwoju BASF Polska w ramach zespołu ds. zrównoważonego rozwoju BASF EMEA. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 10 lat związana z branżą chemiczną.
Od 4 lat związana z działem rozwoju rynku BASF, w ramach którego zarządza projektami biznesowymi w obszarze innowacji i zrównoważonego rozwoju. Swoimi działaniami wspiera z jednej strony wdrażanie nowych technologii BASF na terenie Polski, z drugiej zaś prowadzi projekty mające na celu poszukiwanie pereł innowacyjności, zgodnych z kierunkami strategicznego rozwoju BASF. Jest szczególnie zaangażowana w projekty w obszarze pogłębiania dialogu pomiędzy światem nauki i biznesu.
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska