Innowacyjny compound nanokompozytowy firmy Polimarky


W ramach przeprowadzanego projektu zaproponowano zmiany właściwości fizykochemicznych glinki celem przystosowania jej jako polimerowego wypełniacza. Firma Polimarky przeprowadziła modyfikację bentonitu (hydrofilowe właściwości, małe powinowactwo do żywicy polimerowej).

Wykonana przez inżynierów firmy modyfikacja polegała na wymianie kationów metali na kationy amoniowe za pomocą QAS (czwartorzędowe sole amoniowe, patenty: PL178899 i PL178900 (2000)).

Ilość wymienionych kationów metali przez kationy amoniowe sięgała 90 proc. Produkt był następnie suszony i mielony na proszek. Wielkość ziaren po zmieleniu była mniejsza lub równa 0,07 mm. Efektywność modyfikacji bentonitu oceniano za pomocą specjalnej skaningowej mikrokalorymetrii różnicowej (DSC) oraz termograwimetrii (TGA).


Z kolei pomiary dyfrakcji promieni X (przy dużych kątach) pozwalały na obliczenie rozsunięcia płytek. W tym celu skorzystano ze wzoru Braggów.

Wzór ten określa kąt padania promieni X na kryształ, przy którym występuje maksimum natężenia rozproszonego promieniowania. Promienie X wchodzą w głąb kryształu praktycznie bez załamania i ulegają rozproszeniu na atomach sieci krystalicznej. Jeżeli długość fali promieniowania jest porównywalna z odległością między najbliższymi atomami, interferencja fal rozproszonych na poszczególnych atomach powoduje wytworzenie wiązek promieniowania, rozchodzących się w określonych kierunkach, różnych od kierunku padania.

Na podstawie wzoru można wyliczyć długość fali promieniowania X i na odwrót - znając długość fali można obliczyć odległość. Współcześnie dyfrakcja promieni X jest szeroko stosowana w badaniach struktury ciał stałych.

W trakcie badań stwierdzono wyraźną poprawę sztywności (modułu Younga) oraz wytrzymałości na rozciąganie nanokompozytu powstałego z PA6 i organobentonitu. Nie następowała przy tym zmiana w jego ciężarze właściwym, ale następował wzrost temperatury HDT.


To nie koniec planowanych przez Polimarky innowacji. W najbliższym czasie zamierza on wprowadzić na rynek specjalistyczne rozwiązania dla kabli.

Polimarky, to przedsiębiorstwo z siedzibą w Rzeszowie. Posiada zaplecze produkcyjne umożliwiające wytwarzanie do 2300 kg na godzinę określonego compoundu. Oferuje tworzywa od wysoce specjalistycznych i konstrukcyjnych, po tzw. masowe poliolefiny.

Czytaj więcej: Innowacje 302 Compoundy 21

Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, tworzywa napełniane minerałami, tworzywa wzmocnione
 

Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, tworzywa napełniane minerałami, tworzywa wzmocnione włóknem szklanym, tworzywa uniepalniane, blendy polimerowe, bezhalogenowe mieszanki kablowe, polipropyleny Reslen, usługi przetłoczenia, prace badawczo-rozwojowe

Polska, 35-082 Rzeszów, Bieszczadzka 10 a