Recykling - kiedy odpady zmieniają się w zasoby

Recykling - kiedy odpady zmieniają…
Ramowa dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów zobowiązuje państwa członkowskie do zastosowania wszelkich niezbędnych środków, które mają służyć budowaniu europejskiego społeczeństwa recyklingu o wysokiej wydajności zasobów.

Dyrektywa definiuje recykling jako jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach, określa też hierarchię postępowania z odpadami, wskazując na to, że recykling jest najbardziej preferowanym sposobem zagospodarowania w przypadku, gdy nie uda się zapobiec powstaniu odpadów lub przygotować ich do ponownego użycia.

Obecna polityka Komisji Europejskiej w zakresie odpadów skupia się na dostosowaniu unijnych przepisów do realizacji zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), która kładzie większy nacisk na ponowne wykorzystywanie, naprawianie, odnawianie oraz recykling materiałów i produktów. To, co dotychczas uznawano za odpady, można ponownie zamienić w zasoby.

W celu rozpoczęcia debaty o wypracowaniu spójnej strategii działań zmierzających do osiągnięcia przez Polskę założeń GOZ, Stowarzyszenie „Polski Recykling” promujące recykling odpadów w Polsce organizuje, w dniu 26 września 2017 r., w gmachu Politechniki Warszawskiej konferencję pt. “Recykling, Opakowania, Innowacje”.

Konferencja Recykling


Z tej okazji poprosiliśmy o rozmowę Prezesa Stowarzyszenia. Pan Szymon Piotr Dziak-Czekan jest absolwentem szkoły biznesu Kent State University w Stanach Zjednoczonych. W latach 2006-2015 wprowadził na polski rynek ponad 120 000 ton recyklatów z tworzyw sztucznych stanowiących konkurencyjną alternatywę dla surowców pierwotnych. Od stycznia 2015 r. zajmuje się również odzyskiem odpadów papieru, metali i rozwojem technologii recyklingu odpadów z opakowań wielomateriałowych.

- Jak wygląda obecny system?

- Podczas konferencji nasi eksperci reprezentujący wszystkich uczestników rynku tzn. przedsiębiorcy wprowadzający opakowania na rynek, organizacje odzysku, przedstawiciele samorządów lokalnych i zakładów przetwarzania odpadów postarają się odpowiedzieć na pytanie: „czy aktualnie funkcjonujący w Polsce system oparty na realizacji obowiązku odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych przez organizacje odzysku na zlecenie wprowadzającego produkty w opakowaniach (zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) faktycznie przyczynia się do rozwoju selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów poprzez realne dofinansowanie tych działań?”

Jako przedstawiciele branży recyklingu podkreślamy, iż aktywność mająca na celu wzmocnienie przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów oznacza rozwój polskiej gospodarki oraz wzrost jej konkurencyjności na rynkach europejskich. Jest to istotne również ze względu na to, iż nasza działalność ukierunkowana na wsparcie branży wpisuje się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjętej w bieżącym roku przez Radę Ministrów.

Przez ostatnie lata w branży gospodarki odpadami zaobserwowaliśmy zjawisko zidentyfikowane w niniejszej Strategii jako tzw. "pułapka słabości instytucjonalnej". System gospodarki odpadami opakowaniowymi jest systemem teoretycznym, który nie działa na poziomie realnego zagospodarowania odpadów, a polega jedynie na wystawianiu odpowiednich dokumentów.

Wobec powyższego postulujemy o weryfikację aktualnego systemu opartego o organizacje odzysku i dokumenty DPR/DPO.