Słabsze wyniki Grupy Azoty

Słabsze wyniki Grupy Azoty
Przychody Grupy Azoty ze sprzedaży wyniosły w I poł. br. 5,07 mld zł i były o 3,3 proc. niższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy wyniosły 5,25 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej był w raportowanym okresie o 63,8 proc. niższy niż przed rokiem i wyniósł 285,4 mln zł (wobec 788,2 mln zł w roku 2013). Jak podaje spółka, różnica wynikała m.in. z okazyjnego nabycia akcji GA Puławy za sumę 446,1 mln zł - po uwzględnieniu tej transakcji spadek wynosi jednak wciąż 16,6 proc.

Zysk netto w pierwszym półroczu wyniósł 234,7 mln zł i był o 69,5 proc. niższy niże w I poł. 2013 r., kiedy wyniósł 770,5 mln zł, zaś zysk EBIDTA wyniósł 564,3 mln zł (wobec 638,7 mln zł przed rokiem, spadek o 11,7 proc.).

Komentując wyniki, zarząd spółki stwierdza, iż spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem uzyskania przez Grupę Azoty niższej wartości sprzedaży rynkowej w segmentach Nawozy-Agro, Tworzywa oraz Pozostałe. "Pomimo nieznacznie wyższego tempa wzrostu kosztów sprzedaży nad tempem wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupa Azoty wygenerowała dodatni wynik na sprzedaży i w konsekwencji zakończyła okres obrachunkowy zyskiem netto" - podaje spółka w komunikacie.

Ponad połowę przychodów GA (56,3 proc.) stanowiły przychody w segmencie Nawozy-Agro. Wyniosły one 2,86 mld zł i były niższe niż w I poł. 2013 roku. Ponad dwie trzecie sprzedaży w tym segmencie została zrealizowana na rynku krajowym.

Nieznaczny spadek przychodów (do 731,6 mln zł) nastąpił też w segmencie Tworzywa, generującym 14,4 proc. przychodów Grupy. Choć przychody były niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku, zmniejszono stratę na wyniku ze sprzedaży o ponad 18,9 proc. Ponad 92,1 proc. przychodów w tym segmencie pochodzi ze sprzedaży na rynki zagraniczne.

Segment Chemia, w którym oprócz produktów dawnego segmentu OXO znajdują się także nowe produkty związane z połączeniem z Puławami i Siarkopolem, odnotował w raportowanym okresie przychody w wysokości 1,31 mld zł, co stanowi ponad jedną czwartą przychodów GA. Blisko dwie trzecie sprzedaży w tym segmencie trafia na eksport.

Segment Energetyka wypracował przycjody w wysokości 94,4 mln zł, zaś segment Pozostałe - 78,4 mln zł.

W liście skierowanym do inwestorów prezes GA, Paweł Jarczewski, nie odniósł się do wyników finansowych, zwrócił natomiast uwagę na ogólną sytuację spółki. Jarczewski zauważył, proces konsolidacji Grupy mocno już okrzepł. Wdrożono w spółce nowoczesny model tzw. zarządzania skrośnego, zorientowanego na realizację procesów i projektów. Według prezesa GA szereg posunięć związanych z modernizacją struktury organizacyjnej pozwolił stać się GA nowoczesną korporacją. Kreśląc drogi rozwoju GA, Jarczewski zwraca uwagę na trzy punkty: rozwój organiczny poprzez inwestycje, które do 2020 roku wyniosą 7 mld zł, fuzje i przejęcia oraz tzw. doskonałość operacyjną, wyrażającą się m.in. poprawianiem efektywności spółki.

- Potrzebujemy zrozumienia naszej wizji przez akcjonariuszy, którzy będą to wyrażać poprzez odpowiednie zgody korporacyjne, banków, które będą nam udzielać wsparcia finansowego na najlepszych możliwych warunkach, naszych partnerów biznesowych, którzy takie zrozumienie będą wyrażać w swoich ofertach, w których długoterminowe wartości będą przedkładać nad krótkoterminowe uzyski - kończy swój list Jarczewski. - Suma tych działań pozwoli nam dalej się rozwijać oraz inwestować, a tym samym budować stabilne fundamenty dla dalszego wzrostu wartości Grupy Azoty.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8