Analiza sytuacji finansowej firm z branży opakowań z polietylenu

Analizując wybrane pozycje bilansu należy wskazać na to, że aktywa trwałe są wyższa od aktywów obrotowych. Przedsiębiorstwa posiadają znaczący poziom należności krótkoterminowych. Spośród składników aktywów obrotowych stanowią one najistotniejszą ich pozycję wynoszącą około 57 proc. W dalszej kolejności zapasy stanowią znaczący składnik aktywów bieżących - około 32 proc. aktywów obrotowych.

Oceniając sposób finansowania działalności przez przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych obserwuje się wzrastającą tendencję zadłużenia ogółem w sumie pasywów. Przedsiębiorstwa finansują swoją działalność bardziej ze zobowiązań krótkoterminowych niż zobowiązań długoterminowych. Taki sposób finansowania działalności należy uznać za normę dla tej branży.

Finansowanie należności i zapasów zobowiązaniami jest jedną z podstawowych cech tej branży. Przedsiębiorstwa dążą bowiem do takiego sposobu finansowania działalności. Powyższe dane finansowe, a także liczba zatrudnionych w branży związanej z produkcją worków, toreb z tworzyw sztucznych wynosząca na koniec 2008 r. ponad 21 tys. osób wskazują na znaczący potencjał przedsiębiorstw zajmujących się produkcją worków, toreb z tworzyw sztucznych.

Fabryka poliolefin w Azji, w której powstaje surowiec do produkcji opakowań z polietylenu

Nie bez znaczenia pozostaje również rosnący poziom inwestycji w branży. Już w 2005 roku osiągnął on wielkość 0,4 mld zł. W kolejnych latach nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych w produkcji opakowań tworzyw sztucznych wzrastały, by za samo pierwsze półrocze tego roku osiągnąć wartość 0,35 mld zł.

Branża jako całość charakteryzuje się również dobrą kondycja finansową. W strukturze aktywów dominują aktywa trwałe, a ich pokrycie kapitałem własnych, a tym samym kapitałem stałym nie budzi zastrzeżeń. Aktywa trwałe pokryte są w całości kapitałami własnymi. W kolejnych latach obserwuje się nawet tendencje wzrastającą tego wskaźnika przy jednoczesnym wzroście zadłużenia przedsiębiorstw. W 2005 i 2006 roku kapitał własny dominował w strukturze pasywów, w dwóch kolejnych analizowanych okresach – kapitał obcy. Wzrost zadłużenia jest spowodowany przede wszystkim wzrostem zobowiązań krótkoterminowych. W pierwszej połowie 2008 roku poziom zadłużenia krótkoterminowego wyniósł 41,86 proc.

W przeciągu badanego okresu pogorszyło się zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw produkujących worki, torby z tworzyw sztucznych. Wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej systematycznie od 2005 roku maleją. Należy zaznaczyć, że w 2005 roku poziomy tych wskaźników nie wskazywał na nadpłynność. Tylko płynność natychmiastowa nie spadła poniżej zalecanego poziomu, czyli poniżej 0,1, to wskazuje na prawidłowy poziom inwestycji krótkoterminowych nie zagrażający płynności przedsiębiorstw.

Zaistniałe kilka miesięcy temu pogorszenie sytuacji w zakresie bieżącej działalności można zaobserwować na przykładzie wskaźników obrotowości. Wydłuża się okres ściągania należności w 2008 roku do ponad 5 miesięcy, a zapasy przetrzymywane są przez około 3,5 miesiąca. Zobowiązania są regulowane przez przedsiębiorstwa po upływie ponad 2/3 roku.


Sprzedaż maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcja rękawów polietylenowych, reklamówek i worków
 

Sprzedaż maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcja rękawów polietylenowych, reklamówek i worków

Polska