Wyniki Azotów wyższe od konsensusu

Wyniki Azotów wyższe od konsensusu
Przychody Grupy Azoty w pierwszym kwartale br. wyniosły 2,7 mld zł i były zbliżone do wyniku ubiegłorocznego, kiedy osiągnęły poziom 2,68 mld. Zysk netto wyniósł 149,5 mln zł (w analogicznym kwartale roku ubiegłego wyniósł on nominalnie ponad 410 mln zł, a po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych - 236 mln zł), zaś zysk na działalności operacyjnej EBIT - blisko 182 mln zł (419 mln zł w 1Q roku ubiegłego).

W swoim komunikacie spółka podkreśla, że zrealizowane wyniki finansowe na wszystkich jego poziomach są wyższe od zakładanego przez analityków konsensusu, choć w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniki są niższe ze względu na ubiegłoroczne jednorazowe ujęcie w wyniku rozliczenia transakcji nabycia puławskiej spółki.

- Osiągnięta marża EBITDA na poziomie 12 proc. (wobec do 13,2 proc. w I kwartale roku 2013), przy relatywnie trudniejszych warunkach rynkowych wynikających z presji cenowej w nawozach i utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej w branży tworzywowej, wskazują na słuszność podjętych przez nas działań z zakresie osiągania doskonałości operacyjnej – komentuje Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty. - Pomimo tej sytuacji udało się zwiększyć wolumen sprzedaży a dzięki dalszym uzyskiwanym synergiom konsolidacyjnym i pozytywniejszym tendencjom surowcowym udało nam się osiągnąć w pierwszym kwartale zadowalający wynik.

Analiza segmentowa wskazuje na nieznacznie wyższy poziom przychodów ze sprzedaży w biznesie nawozowym pomimo spadku cen (średnio o ok. 6 proc. w nawozach azotowych, 14 proc. NPK i 21 proc. w siarczanie amonu). Negatywny wpływ cen na marże biznesu został częściowo skompensowany zwiększoną sprzedażą wolumenową oraz niższymi cenami surowców (głównie dzięki dywersyfikacji zaopatrzeniowej w gaz ziemny) co pozwoliło zrealizować solidną marżę EBITDA na poziomie 14 proc.

Segment chemiczny zrealizował wyższe przychody o ponad 11 proc. rok do roku i marże EBITDA o 3 proc., głównie wskutek akwizycji Siarkopolu oraz spadkowych tendencji cen surowców (wspomniany gaz z wpływem na produkcje mocznika i melaminy oraz ilmenitu do produkcji pigmentów).

W segmencie tworzyw panuje wciąż trudna sytuacja na rynku kaprolaktamu i poliamidów. Przede wszystkim rynek kaprolaktamu doświadcza tendencji ostrej walki cenowej w Europie oraz zwiększonej podaży produktu na rynkach azjatyckich, co negatywnie wpływa na marże całego segmentu. Pozytywnymi sygnałami z rynku głównych surowców są spadki cen benzenu i fenolu o odpowiednio 14 i 5 proc., które to przyczyniły się jednak do polepszenia wyniku EBITDA w ujęciu r/r z poziomu –10 mln w roku 2013 do -1 mln w roku 2014.

W pierwszym kwartale efekt synergii konsolidacyjnych osiągnął poziom 46,4 mln zł. Osiągnięte one zostały głównie w obszarze handlowym i dystrybucyjnym oraz surowcowym i dystrybucyjnym. Narastająco efekty synergii wynoszą już 136,5 mln zł.

Puławska spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2014 r. zysk netto na poziomie 98 mln zł (163 mln zł rok do roku) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 900 mln zł wobec 1,1 mld zł w roku ubiegłym.

Spółka z Polic osiągnęła w IQ 2014 r. zysk netto na poziomie 15 mln zł wobec 32 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 630 mln zł (720 mln zł w IQ 2013).

W ujęciu jednostkowym kędzierzyńska spółka osiągnęła w IQ 2014 r. zysk netto na poziomie 39 mln zł wobec 45 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 570 mln zł (500 mln zł w IQ 2013).


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8